Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Rusza rekrutacja na warsztaty języka migowego

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz Polskim Związkiem Głuchych Oddział Opolski realizuje projekt „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”, realizowany w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji słuchu poprzez organizację usług asystenckich uzupełnionych o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, jak również działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi oraz działania uświadamiające.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna rekrutację dla kolejnych dwóch grup na warsztaty języka migowego w ramach zadania pn. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych.

Dla każdej z grup organizujemy 112 godzin zajęć, w tym 64 godziny warsztatów języka migowego. Każda grupa będzie liczyć około 10 uczestników/uczestniczek. Warsztaty będą miały charakter wyjazdowy oraz stacjonarny.

Celem warsztatów wyjazdowych (48 godzin/grupę, 3 x 2 dni/grupę) jest przekazanie informacji nt. funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu w życiu społecznym i zawodowym, przekazanie informacji odnośnie ich praw, barier i ograniczeń na jakie napotykają w życiu codziennym, uwrażliwienie na ich potrzeby oraz przekazanie wiedzy nt. pracy (komunikacji) z osobami z dysfunkcją słuchu oraz ich rodzinami.
Warsztaty stacjonarne obejmują kurs języka migowego (64 h/gr), którego celem jest przełamywanie barier komunikacyjnych z osobami z dysfunkcją słuchu poprzez naukę j. migowego, zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się na poziomie podstawowym językiem migowym w kontaktach z osobami niesłyszącymi.

Celem kursu jest przygotowanie do porozumiewania się z osobami głuchymi.

Adresaci: pracownicy służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, m.in.:
• opiekunowie faktyczni,
• osoby sprawujące sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
• pracownicy rodzinnych domów pomocy,
• pracownicy ośrodków wsparcia,
• pracownicy domów pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30 osób,
• asystenci na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
• osoby świadczące usługi wspierania rodziny (asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna),
• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – interwencyjnego do 14 osób,
• osoby świadczące usługi w mieszkaniach chronionych,
• osoby świadczące usługi w mieszkaniach wspomaganych,
• pracownicy podmiotów ekonomii społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych (świadczący usługi animacji lokalnej, usługi animacyjne).

Miejsce realizacji:

• szkolenia wyjazdowe: Gospoda pod Złotą Koroną, ul. Oświęcimska 136, Opole (organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, oraz materiały szkoleniowe).
• kurs języka migowego: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, III piętro, Opole.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

GRUPA I

WARSZTATY WYJAZDOWE
(Gospoda pod Złotą Koroną)

17-18.05.2019 r.
31.05-01.06.2019 r.
14-15.06.2019 r.

WARSZTATY STACJONARNE – KURS JĘZYKA MIGOWEGO
(Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL)

06.09.2019 r.
13.09.2019 r.
16.09.2019 r. (poniedziałek)
27.09.2019 r.
04.10.2019 r.
11.10.2019 r.
18.10.2019 r.
25.10.2019 r.

GRUPA II

WARSZTATY WYJAZDOWE
(Gospoda pod Złotą Koroną)

24-25.05.2019 r.
07-08.06.2019 r.
28-29.06.2019 r.

WARSZTATY STACJONARNE – KURS JĘZYKA MIGOWEGO
(Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL)

07.09.2019 r.
14.09.2019 r.
21.09.2019 r.
28.09.2019 r.
05.10.2019 r.
12.10.2019 r.
19.10.2019 r.
26.10.2019 r.

Formularze rekrutacyjne i oświadczenie uczestnika projektu można składać w siedzibie Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, 45-018 Opole drogą pocztową lub osobiście, a także przesyłać drogą mailową na adres: jjedrzejczak@opole.frdl.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie uczestnika nowe