Aktualności

Ruszyła rekrutacja do projektu „Innowacyjne Opolskie”

kategoria Komunikaty | dnia 16/07/2014

Realizatorzy projektu pn. „Innowacyjne Opolskie” (8.2.1 PO KL), Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z partnerem projektu – Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu mają przyjemność ogłosić nabór do projektu na staże dla naukowców i pracowników przedsiębiorstw oraz tymczasowe zatrudnienie ekspertów w przedsiębiorstwach.

Projekt pn. „Innowacyjne Opolskie” realizowany jest w okresie od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. , na terenie województwa opolskiego, w powiatach: opolskim, oleskim, strzeleckim, krapkowickim i kędzierzyńsko – kozielskim.

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności firm z terenu powyżej wspomnianych powiatów województwa opolskiego poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Kto może wziąć udział w projekcie? 

naukowcy (tj. przedstawiciele świata nauki, pracownicy naukowych jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni), którzy odbędą staże i szkolenia w firmach;

eksperci (tj. wysoko wykwalifikowany personel*), którzy zostaną tymczasowo zatrudnieni w MMŚP.

*WYSOKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL – w szczególności badacze, inżynierowie, projektanci i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studnia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających oddelegowanie do beneficjenta pomocy oraz prowadzić (w ramach nowo utworzonego miejsca pracy) działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy.

pracownicy przedsiębiorstw i firmy z terenu 5 powiatów województwa opolskiego (opolski, oleski, strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko – kozielski), którzy wezmą udział w szkoleniach oraz/lub w stażach na uczelniach wyższych.

Opis zadań w projekcie:

Zad. 1.Staże i szkolenia dla przedstawicieli biznesu na uczelniach wyższych (OCDL FRDL).

W ramach tego zadania wybranych zostanie 4 pracowników przedsiębiorstw, którzy wezmą udział w 3 miesięcznych (60 h/miesiąc) płatnych stażach w wybranej przez siebie jednostce naukowo – badawczej wskazanej w dokumentacji aplikacyjnej.

Na etapie rekrutacji pod uwagę brane będą tylko aplikacje wspólne, tj. do projektu mogą zgłaszać się tylko pary: pracownik przedsiębiorstwa wraz z jednostką naukowo – badawczą. Realizatorzy projektu nie przewidują tzw. „parowania” potencjalnych uczestników projektu.

Przed odbyciem stażu, pracownicy przedsiębiorstw wezmą obowiązkowo udział w 2 szkoleniach (2 dni x 6 h), które mają na celu przygotowanie ich do stażu.

Uczestnicy działania mają za zadanie opracowanie podczas staży innowacyjnego rozwiązania.

Instytucja przyjmująca na staż zobowiązana jest do wyznaczenia opiekuna stażu (3 miesiące x 20 h/m-c), którego rolą jest współpraca z pracownikiem przedsiębiorstwa, wspieranie organizacyjne i merytoryczne stażysty. Stażysta i opiekun wspólnie pracują nad innowacyjnym rozwiązaniem.

Terminy:

Szkolenia: sierpień – wrzesień 2014 r.

Staże: październik 2014 r. – grudzień 2014 r.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

Zad. 2.Staże przedstawicieli świata nauki w przedsiębiorstwach (OCDL FRDL).

Wybranych zostanie 20 pracowników naukowych, którzy odbędą 6 miesięczne staże (80 h/m-c) w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach.

Na etapie rekrutacji pod uwagę brane będą tylko aplikacje wspólne, tj. do projektu mogą zgłaszać się tylko pary: naukowiec wraz z przedsiębiorstwem. Realizatorzy projektu nie przewidują tzw. „parowania” potencjalnych uczestników projektu.

Przed odbyciem stażu, naukowcy wezmą obowiązkowo udział w 3 szkoleniach (3 dni x 6 h), które mają na celu przygotowanie ich do stażu.

Uczestnicy działania mają za zadanie opracowanie podczas staży innowacyjnego rozwiązania.

Przedsiębiorstwo przyjmujące na staż zobowiązane jest do wyznaczenia opiekuna stażu (6 miesięcy x 80 h/m-c), którego rolą jest współpraca z naukowcem w zakresie opracowywania innowacyjnego rozwiązania, wspieranie organizacyjne i merytoryczne stażysty.

Terminy:

Szkolenia: sierpień – wrzesień 2014 r.

Staże: październik 2014 r. – marzec 2015 r.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

Zad. 3.Tymczasowe zatrudnienie ekspertów w MMŚP (tzw. wysoko wykwalifikowany personel) – SCOB.

Do zadania wybranych zostanie 6 ekspertów, którzy zostaną zatrudnieniu w 6 MMŚP. Efektem końcowym pobytu eksperta będzie opracowanie dokumentacji wdrożeniowej prowadzącej do zastosowania innowacji w firmie.

Terminy: listopad 2014 r. – kwiecień 2015 r.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

Zad. 4.Szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli biznesu (SCOB).

W ramach zadania oferujemy 10 cykli szkoleniowych (każdy cykl składa się z 3 dni x 8 h) oraz łącznie 120 godzin doradztwa branżowego dla pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatów: opolskiego, strzeleckiego, krapkowickiego i kędzierzyńsko – kozielskiego.

Wybór tematów szkoleń uzależniony jest od zapotrzebowania przedsiębiorstw. Proponowana tematyka to m.in.:

– zintegrowane, innowacyjne systemy komputerowe w firmie,

– efektywne wdrożenie innowacji w procesie produkcji,

– prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej,

– efektywne metody wejścia na rynki międzynarodowe,

– zintegrowane innowacyjne procesy logistyczne w firmie.

Tematyka doradztwa również dobrana zostanie zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw.

Terminy:

Październik 2014 r. – maj 2015 r.

REKRUTACJA DO TEGO ZADANIA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY I PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU. W CHWILI OBECNEJ NIE JEST PROWADZONA REKRUTACJA DO TEGO ZADANIA.

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w zadaniach 1, 2, 3 składają dokumenty aplikacyjne w siedzibie Lidera projektu – Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, III p.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kandydaci do projektu zobowiązani są do:

• zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi i Regulaminem projektu,

• czytelnego wypełnienia kompletu dokumentów aplikacyjnych,

• dostarczenia do siedziby biura projektu kompletu dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej.

 

Biuro Lidera Projektu mieści się w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
ul. Krakowska 51/III p., Opole, tel. 77 454 48 29.

Aplikacje składać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.

Informacje o parach (Stażysta – Przedsiębiorstwo, Stażysta – Instytucja Naukowa/Uczelnia, Ekspert – Przedsiębiorstwo) zakwalifikowanych do Projektu zostaną zamieszczone w biurze Lidera Projektu. Personel projektu przekaże uczestnikom informacje o zakwalifikowaniu się do projektu drogą mailową lub telefoniczną.

***

Biuro Lidera projektu:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

tel. 77 454 48 29

Osoby do kontaktu:

• Joanna Kucharska: jkucharska@opole.frdl.pl

• Alicja Szwiec: aszwiec@opole.frdl.pl

Biuro Partnera Projektu:

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu

tel.: 506 960 180

Osoba do kontaktu:

• Mateusz Grabelus: mateusz.grabelus@gmail.com

PLIKI DO POBRANIA:

Zad 1.Staże i szkolenia dla przedstawicieli biznesu na uczelniach wyższych (OCDL FRDL).

W przypadku Przedsiębiorstwa:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

1.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo),

3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo),

5. C. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

6. C. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W przypadku pracownika Przedsiębiorstwa oddelegowanego na staż na uczelnię wyższą:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

– 3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

– zaświadczenie o zatrudnieniu

W przypadku uczelni wyższej przyjmującej pracownika przedsiębiorstwa na staż:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

Dokument wspólny:

– 4.C. Deklaracja współpracy Przedsiębiorstwa i pracownika przedsiębiorstwa oraz przedstawiciela uczelni wyższej do zad.1

2.Staże przedstawicieli świata nauki w przedsiębiorstwach (OCDL FRDL).

W przypadku pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.A. Formularz zgłoszeniowy A do zad. 2 (naukowiec) i zad. 3 (ekspert)

– 3.A. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla Stażysty

– zaświadczenie o zatrudnieniu,

– kopie stosownych dyplomów i certyfikatów potwierdzających umiejętności i uprawnienia.

W przypadku Przedsiębiorstwa:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.B. Formularz zgłoszeniowy B do zad. 2 (przedsiębiorca) i zad. 3 (przedsiębiorca)

– 3.B. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (przedsiębiorca)

4.B. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

5.B. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokument wspólny:

4.A. Deklaracja współpracy stażysty i przedsiębiorstwa

3.Tymczasowe zatrudnienie ekspertów w MMŚP (tzw. wysoko wykwalifikowany personel) – SCOB.

W przypadku pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.A. Formularz zgłoszeniowy A do zad. 2 (naukowiec) i zad. 3 (ekspert)

3.A. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla Eksperta

– zaświadczenie o zatrudnieniu,

– kopie stosownych dyplomów i certyfikatów potwierdzających umiejętności i uprawnienia.

Dodatkowo należy dołączyć CV Eksperta.

W przypadku Przedsiębiorstwa:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.B. Formularz zgłoszeniowy B do zad. 2 (przedsiębiorca) i zad. 3 (przedsiębiorca)

– 3.B. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (przedsiębiorca)

– 4.B. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

– 5.B. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokument wspólny:

– 4.A. Deklaracja współpracy eksperta i przedsiębiorstwa

4.Szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli biznesu (SCOB).

Każde przedsiębiorstwo i każdy pracownik przedsiębiorstwa zainteresowani wzięciem udziału w zadaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

(W przypadku Przedsiębiorstwa komplet dokumentów należy złożyć tylko jeden raz, niezależnie od liczby zgłoszonych pracowników przedsiębiorstwa na szkolenie)

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 1.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo)

– 3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo)

– 5. C. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

– 6. C. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W przypadku pracownika Przedsiębiorstwa oddelegowanego na szkolenia:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

– zaświadczenie o zatrudnieniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole