Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Ruszyła rekrutacja do projektu „Innowacyjne Opolskie”

Realizatorzy projektu pn. „Innowacyjne Opolskie” (8.2.1 PO KL), Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z partnerem projektu – Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu mają przyjemność ogłosić nabór do projektu na staże dla naukowców i pracowników przedsiębiorstw oraz tymczasowe zatrudnienie ekspertów w przedsiębiorstwach.

Projekt pn. „Innowacyjne Opolskie” realizowany jest w okresie od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. , na terenie województwa opolskiego, w powiatach: opolskim, oleskim, strzeleckim, krapkowickim i kędzierzyńsko – kozielskim.

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności firm z terenu powyżej wspomnianych powiatów województwa opolskiego poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Kto może wziąć udział w projekcie? 

naukowcy (tj. przedstawiciele świata nauki, pracownicy naukowych jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni), którzy odbędą staże i szkolenia w firmach;

eksperci (tj. wysoko wykwalifikowany personel*), którzy zostaną tymczasowo zatrudnieni w MMŚP.

*WYSOKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL – w szczególności badacze, inżynierowie, projektanci i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studnia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających oddelegowanie do beneficjenta pomocy oraz prowadzić (w ramach nowo utworzonego miejsca pracy) działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy.

pracownicy przedsiębiorstw i firmy z terenu 5 powiatów województwa opolskiego (opolski, oleski, strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko – kozielski), którzy wezmą udział w szkoleniach oraz/lub w stażach na uczelniach wyższych.

Opis zadań w projekcie:

Zad. 1.Staże i szkolenia dla przedstawicieli biznesu na uczelniach wyższych (OCDL FRDL).

W ramach tego zadania wybranych zostanie 4 pracowników przedsiębiorstw, którzy wezmą udział w 3 miesięcznych (60 h/miesiąc) płatnych stażach w wybranej przez siebie jednostce naukowo – badawczej wskazanej w dokumentacji aplikacyjnej.

Na etapie rekrutacji pod uwagę brane będą tylko aplikacje wspólne, tj. do projektu mogą zgłaszać się tylko pary: pracownik przedsiębiorstwa wraz z jednostką naukowo – badawczą. Realizatorzy projektu nie przewidują tzw. „parowania” potencjalnych uczestników projektu.

Przed odbyciem stażu, pracownicy przedsiębiorstw wezmą obowiązkowo udział w 2 szkoleniach (2 dni x 6 h), które mają na celu przygotowanie ich do stażu.

Uczestnicy działania mają za zadanie opracowanie podczas staży innowacyjnego rozwiązania.

Instytucja przyjmująca na staż zobowiązana jest do wyznaczenia opiekuna stażu (3 miesiące x 20 h/m-c), którego rolą jest współpraca z pracownikiem przedsiębiorstwa, wspieranie organizacyjne i merytoryczne stażysty. Stażysta i opiekun wspólnie pracują nad innowacyjnym rozwiązaniem.

Terminy:

Szkolenia: sierpień – wrzesień 2014 r.

Staże: październik 2014 r. – grudzień 2014 r.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

Zad. 2.Staże przedstawicieli świata nauki w przedsiębiorstwach (OCDL FRDL).

Wybranych zostanie 20 pracowników naukowych, którzy odbędą 6 miesięczne staże (80 h/m-c) w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach.

Na etapie rekrutacji pod uwagę brane będą tylko aplikacje wspólne, tj. do projektu mogą zgłaszać się tylko pary: naukowiec wraz z przedsiębiorstwem. Realizatorzy projektu nie przewidują tzw. „parowania” potencjalnych uczestników projektu.

Przed odbyciem stażu, naukowcy wezmą obowiązkowo udział w 3 szkoleniach (3 dni x 6 h), które mają na celu przygotowanie ich do stażu.

Uczestnicy działania mają za zadanie opracowanie podczas staży innowacyjnego rozwiązania.

Przedsiębiorstwo przyjmujące na staż zobowiązane jest do wyznaczenia opiekuna stażu (6 miesięcy x 80 h/m-c), którego rolą jest współpraca z naukowcem w zakresie opracowywania innowacyjnego rozwiązania, wspieranie organizacyjne i merytoryczne stażysty.

Terminy:

Szkolenia: sierpień – wrzesień 2014 r.

Staże: październik 2014 r. – marzec 2015 r.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

Zad. 3.Tymczasowe zatrudnienie ekspertów w MMŚP (tzw. wysoko wykwalifikowany personel) – SCOB.

Do zadania wybranych zostanie 6 ekspertów, którzy zostaną zatrudnieniu w 6 MMŚP. Efektem końcowym pobytu eksperta będzie opracowanie dokumentacji wdrożeniowej prowadzącej do zastosowania innowacji w firmie.

Terminy: listopad 2014 r. – kwiecień 2015 r.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

Zad. 4.Szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli biznesu (SCOB).

W ramach zadania oferujemy 10 cykli szkoleniowych (każdy cykl składa się z 3 dni x 8 h) oraz łącznie 120 godzin doradztwa branżowego dla pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatów: opolskiego, strzeleckiego, krapkowickiego i kędzierzyńsko – kozielskiego.

Wybór tematów szkoleń uzależniony jest od zapotrzebowania przedsiębiorstw. Proponowana tematyka to m.in.:

– zintegrowane, innowacyjne systemy komputerowe w firmie,

– efektywne wdrożenie innowacji w procesie produkcji,

– prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej,

– efektywne metody wejścia na rynki międzynarodowe,

– zintegrowane innowacyjne procesy logistyczne w firmie.

Tematyka doradztwa również dobrana zostanie zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw.

Terminy:

Październik 2014 r. – maj 2015 r.

REKRUTACJA DO TEGO ZADANIA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY I PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU. W CHWILI OBECNEJ NIE JEST PROWADZONA REKRUTACJA DO TEGO ZADANIA.

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w zadaniach 1, 2, 3 składają dokumenty aplikacyjne w siedzibie Lidera projektu – Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, III p.

REKRUTACJA TRWA W OKRESIE: lipiec – sierpień 2014 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kandydaci do projektu zobowiązani są do:

• zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi i Regulaminem projektu,

• czytelnego wypełnienia kompletu dokumentów aplikacyjnych,

• dostarczenia do siedziby biura projektu kompletu dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej.

 

Biuro Lidera Projektu mieści się w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
ul. Krakowska 51/III p., Opole, tel. 77 454 48 29.

Aplikacje składać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.

Informacje o parach (Stażysta – Przedsiębiorstwo, Stażysta – Instytucja Naukowa/Uczelnia, Ekspert – Przedsiębiorstwo) zakwalifikowanych do Projektu zostaną zamieszczone w biurze Lidera Projektu. Personel projektu przekaże uczestnikom informacje o zakwalifikowaniu się do projektu drogą mailową lub telefoniczną.

***

Biuro Lidera projektu:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

tel. 77 454 48 29

Osoby do kontaktu:

• Joanna Kucharska: jkucharska@opole.frdl.pl

• Alicja Szwiec: aszwiec@opole.frdl.pl

Biuro Partnera Projektu:

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu

tel.: 506 960 180

Osoba do kontaktu:

• Mateusz Grabelus: mateusz.grabelus@gmail.com

PLIKI DO POBRANIA:

Zad 1.Staże i szkolenia dla przedstawicieli biznesu na uczelniach wyższych (OCDL FRDL).

W przypadku Przedsiębiorstwa:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

1.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo),

3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo),

5. C. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

6. C. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W przypadku pracownika Przedsiębiorstwa oddelegowanego na staż na uczelnię wyższą:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

– 3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

– zaświadczenie o zatrudnieniu

W przypadku uczelni wyższej przyjmującej pracownika przedsiębiorstwa na staż:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

Dokument wspólny:

– 4.C. Deklaracja współpracy Przedsiębiorstwa i pracownika przedsiębiorstwa oraz przedstawiciela uczelni wyższej do zad.1

2.Staże przedstawicieli świata nauki w przedsiębiorstwach (OCDL FRDL).

W przypadku pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.A. Formularz zgłoszeniowy A do zad. 2 (naukowiec) i zad. 3 (ekspert)

– 3.A. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla Stażysty

– zaświadczenie o zatrudnieniu,

– kopie stosownych dyplomów i certyfikatów potwierdzających umiejętności i uprawnienia.

W przypadku Przedsiębiorstwa:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.B. Formularz zgłoszeniowy B do zad. 2 (przedsiębiorca) i zad. 3 (przedsiębiorca)

– 3.B. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (przedsiębiorca)

4.B. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

5.B. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokument wspólny:

4.A. Deklaracja współpracy stażysty i przedsiębiorstwa

3.Tymczasowe zatrudnienie ekspertów w MMŚP (tzw. wysoko wykwalifikowany personel) – SCOB.

W przypadku pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.A. Formularz zgłoszeniowy A do zad. 2 (naukowiec) i zad. 3 (ekspert)

3.A. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla Eksperta

– zaświadczenie o zatrudnieniu,

– kopie stosownych dyplomów i certyfikatów potwierdzających umiejętności i uprawnienia.

Dodatkowo należy dołączyć CV Eksperta.

W przypadku Przedsiębiorstwa:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.B. Formularz zgłoszeniowy B do zad. 2 (przedsiębiorca) i zad. 3 (przedsiębiorca)

– 3.B. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (przedsiębiorca)

– 4.B. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

– 5.B. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokument wspólny:

– 4.A. Deklaracja współpracy eksperta i przedsiębiorstwa

4.Szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli biznesu (SCOB).

Każde przedsiębiorstwo i każdy pracownik przedsiębiorstwa zainteresowani wzięciem udziału w zadaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

(W przypadku Przedsiębiorstwa komplet dokumentów należy złożyć tylko jeden raz, niezależnie od liczby zgłoszonych pracowników przedsiębiorstwa na szkolenie)

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 1.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo)

– 3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1(przedsiębiorstwo) i zad. 4 (przedsiębiorstwo)

– 5. C. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

– poświadczona przez Przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej od lipca 2011 do lipca 2014 pomocy de minimis – jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorstwo otrzymało).

– 6. C. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

– Oświadczenie przedsiębiorstwa o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dodatkowo załączamy instrukcję wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W przypadku pracownika Przedsiębiorstwa oddelegowanego na szkolenia:

– podpisany regulamin udziału w projekcie,

– 2.C. Formularz zgłoszeniowy C do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

3.C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do zad. 1 (pracownik przedsiębiorstwa) i zad. 4 (pracownik przedsiębiorstwa)

– zaświadczenie o zatrudnieniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.