Prawo budowlane z uwzględnieniem nowelizacji z 2019 i 2020 r. oraz najnowszych zmian – SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

02-04-2020

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

240

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

Cele i korzyści:
-Zapoznanie z 12 nowelizacjami ustawy Prawo budowlane z 2019 roku i zmianami z roku 2020.
-Przedstawienie procedur prowadzących do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych.
-Poznanie przebiegu procesu budowlanego i podstawowych obowiązków jego uczestników.
-Zaprezentowanie planowanej kolejnej dużej nowelizacji Prawa budowlanego.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Program:
1.Wprowadzenie, aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane. Prawo budowlane w całości systemu regulującego działalności inwestycyjną w budownictwie.
2.Krótkie omówienie 12 zeszłorocznych nowelizacji ustawy.
3.Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności.
4.Aktualne procedury prowadzące do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych:
a.Decyzja o pozwoleniu na budowę:
-Obszar oddziaływania obiektu i wyznaczenie stron postępowania, konsekwencje możliwych do popełnienia błędów przy ich wyznaczaniu.
-Wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością i możliwość jego weryfikacji.
-Zakres sprawdzenia projektu budowlanego, ewentualne postanowienia w sprawie tzw. braków, wydawanie decyzji, kwestia jej wykonalności i ostateczności, procedury odwoławcze, termin ważności decyzji i ewentualne przeniesienie decyzji na inny podmiot.
-Dziennik budowy i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót.
b.Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robot budowanych:
-Katalog realizacji zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.
-Dokumenty wymagane do zgłoszenia, ich uzupełnienia i terminy. Milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania robót i prac budowlanych i najczęściej popełniane błędy.
5.Uwarunkowania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i ochrony zabytków.
6.Przebieg procesu budowlanego i podstawowe obowiązki jego uczestników – inwestor, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego.
7.Nadzór autorski – jak można ograniczyć zagrożenia ze strony projektanta, wynikające w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje obowiązujące od 23 sierpnia 2018 roku, projekt zamienny i zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę.
9.Działania nielegalne, samowola budowlana w postaci braku pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, braku zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego oraz przypadek nielegalnego wykonywania robót budowlanych niebędących budową. Procedury postępowania, możliwości w zakresie legalizacji, sankcje administracyjne i przepisy karne.
10.Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencje dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakres końcowej kontroli służb nadzoru budowlanego, warunkowe pozwolenie na użytkowanie.
11.Kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
12.Planowana kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego, w miejsce zarzuconej koncepcji stworzenia Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego – projekt znajdujący się (wg aktualnego stanu – luty 2020) w ostatnim stadium prac Sejmu:
a.Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
b.Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Rezygnacja z obowiązku uzyskania upoważnienia ministra dla udzielenia odstępstwa od przepisów technicznych, tak – czy nie.
c.Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia.
d.Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych.
e.Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
f.Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe – projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt rozporządzenia wykonawczego.
g.Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
h.Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.
i.Proponowane zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
j.Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
k.Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
l.Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
m.Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych.
n.Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy.
o.Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
p.„Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
q.Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90.

Prowadzący: członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 30 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prawo budowlane z uwzględnieniem nowelizacji z 2019 i 2020 r. oraz najnowszych zmian – SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Kwiecień 2 @ 10:00 - 14:00

Adresaci:

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

Cele i korzyści:
-Zapoznanie z 12 nowelizacjami ustawy Prawo budowlane z 2019 roku i zmianami z roku 2020.
-Przedstawienie procedur prowadzących do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych.
-Poznanie przebiegu procesu budowlanego i podstawowych obowiązków jego uczestników.
-Zaprezentowanie planowanej kolejnej dużej nowelizacji Prawa budowlanego.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Program:
1.Wprowadzenie, aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane. Prawo budowlane w całości systemu regulującego działalności inwestycyjną w budownictwie.
2.Krótkie omówienie 12 zeszłorocznych nowelizacji ustawy.
3.Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności.
4.Aktualne procedury prowadzące do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych:
a.Decyzja o pozwoleniu na budowę:
-Obszar oddziaływania obiektu i wyznaczenie stron postępowania, konsekwencje możliwych do popełnienia błędów przy ich wyznaczaniu.
-Wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością i możliwość jego weryfikacji.
-Zakres sprawdzenia projektu budowlanego, ewentualne postanowienia w sprawie tzw. braków, wydawanie decyzji, kwestia jej wykonalności i ostateczności, procedury odwoławcze, termin ważności decyzji i ewentualne przeniesienie decyzji na inny podmiot.
-Dziennik budowy i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót.
b.Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robot budowanych:
-Katalog realizacji zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.
-Dokumenty wymagane do zgłoszenia, ich uzupełnienia i terminy. Milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania robót i prac budowlanych i najczęściej popełniane błędy.
5.Uwarunkowania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i ochrony zabytków.
6.Przebieg procesu budowlanego i podstawowe obowiązki jego uczestników – inwestor, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego.
7.Nadzór autorski – jak można ograniczyć zagrożenia ze strony projektanta, wynikające w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje obowiązujące od 23 sierpnia 2018 roku, projekt zamienny i zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę.
9.Działania nielegalne, samowola budowlana w postaci braku pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, braku zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego oraz przypadek nielegalnego wykonywania robót budowlanych niebędących budową. Procedury postępowania, możliwości w zakresie legalizacji, sankcje administracyjne i przepisy karne.
10.Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencje dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakres końcowej kontroli służb nadzoru budowlanego, warunkowe pozwolenie na użytkowanie.
11.Kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
12.Planowana kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego, w miejsce zarzuconej koncepcji stworzenia Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego – projekt znajdujący się (wg aktualnego stanu – luty 2020) w ostatnim stadium prac Sejmu:
a.Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
b.Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Rezygnacja z obowiązku uzyskania upoważnienia ministra dla udzielenia odstępstwa od przepisów technicznych, tak – czy nie.
c.Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia.
d.Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych.
e.Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
f.Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe – projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt rozporządzenia wykonawczego.
g.Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
h.Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.
i.Proponowane zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
j.Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
k.Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
l.Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
m.Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych.
n.Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy.
o.Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
p.„Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
q.Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90.

Prowadzący: członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 30 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

Szczegóły

Data:
Kwiecień 2
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,