40 euro,70 euro oraz 100 euro, nowe odsetki, zmiana naliczania odsetek, nowe obowiązki w naliczaniu odsetek, nowe ulgi w ustawie o finansach publicznych i inne zmiany – praktyczne warsztaty

Data szkolenia

13-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.11. wynosi 335,75 zł

Po 5.11. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracownicy windykacji odpowiedzialni za dochodzenie należności.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej.
„Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych(zmiana ustawy o finansach publicznych)” oraz „Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” to dwa akty prawne, które wprowadzają wiele nowości oraz zmieniają już obwiązujące zasady rozliczeń należności i zobowiązań każdej jednostki sektora finansów publicznych co ma przełożenie w szczególności na:
a)sprawozdania Rb27 i Rb28 w tym także Rb27zz;
b)ewidencję księgową;
c)procedury windykacji należności;
d)stosowanie ulg;
WAŻNE !!!
W celu poprawnego rozliczenia roku 2019 oraz roku 2020 należy dodatkowo zwrócić uwagę na przepisy przejściowe.

Program:

1.Wprowadzenie pojęcia „świadczenie pieniężne” – ustalenie wymagalności świadczenia pieniężnego, ustalenie kursu dla zryczałtowanej kwoty rekompensaty;
2.Zróżnicowanie odsetek za opóźnienie w zależności od typu dłużnika – typ dłużnika a stawka odsetek;
3.Wprowadzenie zmian co do wysokości zryczałtowanej kwoty rekompensaty:
-40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
-70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
-100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych, w tym zagadnie MPP – ( potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego).
4.Wprowadzenie możliwości stosowania specjalnej ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty – budżet państwa oraz j.s.t – odpowiednia uchwała w przypadku j.s.t. – forma odstąpienia przykłady i pułapki
5.Zasady związane z dniem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi ( na przykład faktury ustrukturyzowane platforma „PEF”) – przykłady;
6.Zasada, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w art.8 ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi – przykłady.
7.Obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy – nowy obowiązek;
8.Roszczenie o kwotę zryczałtowanej rekompensaty nie może być zbyte – konsekwencje;
9.Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika – zakaz ich stosowania;
10.Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepis art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – wymagalność odsetek a termin zapłaty świadczenia pieniężnego;
11.Ustalenie kwoty rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, która stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
12.Transakcje handlowe w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r. – przepisy dotychczasowe.
13.Wprowadzenie odsetek od kosztów postępowania – przykłady;
14.Nowe zasady rozliczania kosztów postępowania – przykłady;
15.Podwojenie kosztów w pewnych sytuacjach – przykłady;
16.Pytania i dyskusja.

 

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

40 euro,70 euro oraz 100 euro, nowe odsetki, zmiana naliczania odsetek, nowe obowiązki w naliczaniu odsetek, nowe ulgi w ustawie o finansach publicznych i inne zmiany – praktyczne warsztaty

Listopad 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracownicy windykacji odpowiedzialni za dochodzenie należności.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej.
„Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych(zmiana ustawy o finansach publicznych)” oraz „Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” to dwa akty prawne, które wprowadzają wiele nowości oraz zmieniają już obwiązujące zasady rozliczeń należności i zobowiązań każdej jednostki sektora finansów publicznych co ma przełożenie w szczególności na:
a)sprawozdania Rb27 i Rb28 w tym także Rb27zz;
b)ewidencję księgową;
c)procedury windykacji należności;
d)stosowanie ulg;
WAŻNE !!!
W celu poprawnego rozliczenia roku 2019 oraz roku 2020 należy dodatkowo zwrócić uwagę na przepisy przejściowe.

Program:

1.Wprowadzenie pojęcia „świadczenie pieniężne” – ustalenie wymagalności świadczenia pieniężnego, ustalenie kursu dla zryczałtowanej kwoty rekompensaty;
2.Zróżnicowanie odsetek za opóźnienie w zależności od typu dłużnika – typ dłużnika a stawka odsetek;
3.Wprowadzenie zmian co do wysokości zryczałtowanej kwoty rekompensaty:
-40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
-70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
-100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych, w tym zagadnie MPP – ( potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego).
4.Wprowadzenie możliwości stosowania specjalnej ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty – budżet państwa oraz j.s.t – odpowiednia uchwała w przypadku j.s.t. – forma odstąpienia przykłady i pułapki
5.Zasady związane z dniem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi ( na przykład faktury ustrukturyzowane platforma „PEF”) – przykłady;
6.Zasada, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w art.8 ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi – przykłady.
7.Obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy – nowy obowiązek;
8.Roszczenie o kwotę zryczałtowanej rekompensaty nie może być zbyte – konsekwencje;
9.Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika – zakaz ich stosowania;
10.Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepis art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – wymagalność odsetek a termin zapłaty świadczenia pieniężnego;
11.Ustalenie kwoty rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, która stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
12.Transakcje handlowe w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r. – przepisy dotychczasowe.
13.Wprowadzenie odsetek od kosztów postępowania – przykłady;
14.Nowe zasady rozliczania kosztów postępowania – przykłady;
15.Podwojenie kosztów w pewnych sytuacjach – przykłady;
16.Pytania i dyskusja.

 

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25