Aktualny stan prawny Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze 2017 R.

« powrót do wydarzeń

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Start:
23 października 2017 09:00
Koniec:
23 października 2017 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/4544829
Adres:
ul. Krakowska 51, III p, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ),
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych ),
 • podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych,  przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
 • szkolenie  z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie  dyskusji,  zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków.

Program:
1.     Wprowadzenie – omówienie  zmian wprowadzanych w przepisach o pomocy  społecznej.

2.     Regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:

 • ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
 • mieszkań chronionych,
 • rodzinnych domów pomocy społecznej,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • kontraktu socjalnego,
 • udzielenia pomocy w formie posiłku,
 • udzielania pomocy w formie schronienia,
 • zasad zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,- – poszerzenia katalogu osób zwolnionych z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • katalogu świadczeń, w przypadku których nie wymaga się wydania decyzji administracyjnej,
 • wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna,

3.             Informatyzacja  jako narzędzie w pomocy społecznej.

4.             Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.

5.             Zadania OPS w związku z wejściem w życie ustawy „Za życiem”

6.             Podsumowanie.

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów program szkolenia zostanie zaktualizowany  do wprowadzonych zmian.

Prowadzący:
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej .  Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia

19 października 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole