Zamówienia publiczne w 2018 roku w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień

Data szkolenia

31-08-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 24.08. wynosi 297,50 zł

Po 24.08. cena szkolenia wynosi 350,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy: pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych; członków komisji przetargowych; osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.
Cel szkolenia:
Każdy proces, którym zarządzamy obarczony jest tym większym ryzykiem im więcej w nim zachodzących zmian. Wobec bardzo istotnych nowelizacji w zasadach udzielania zamówień publicznych, wprowadzanych w roku 2018 w związku z reformą zasad ochrony danych osobowych, zmianą przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz projektowaną ustawą o jawności życia publicznego, za cel szkolenia przyjęto przede wszystkim omówienie wpływu tych zmian na proces udzielania i kontroli zamówień publicznych. Co więcej, sukcesywnie wdrażane są już nowe zasady elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych, które wciąż budzą prawne i organizacyjne wątpliwości, dlatego niniejsze szkolenie uwzględnia również dyskusyjny moduł mający na celu zobrazować założenia elektronicznych zamówień oraz wyjaśnić wątpliwości z związanych z tym obszarem. To również okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych przy udzielaniu zamówień.

Program:
I. Zmiana przepisów dot. ochrony danych osobowych – wpływ na proces udzielania zamówień publicznych:
1) Ochrona danych osobowych w ofercie i dokumentach wykonawcy: treść oferty; wykazy osób w ofercie; dokumenty zawierające dane osobowe, które nie są niezbędne do procesu badania wykonawcy i oceny jego oferty (KRK, CEIDG, wykazy, pełnomocnictwa, upoważnienia, in.).
2) Ochrona danych osobowych w kontekście obowiązków publikacyjnych zamawiającego – ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie i ogłoszenie o wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty.
3) Ochrona danych osobowych w odniesieniu do obowiązku „kontroli” zatrudnienia przez wykonawców w związku z art. 29 ust 3a oraz 29 ust. 4.
4) Ochrona danych osobowych a sytuacja podwykonawcy i podmiotów trzecich.
5) Ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
II. Zamówienia publiczne a zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (art. 11).
III. Projekt ustawy o jawności życia publicznego a zamówienia publiczne: kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne; ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych; obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej; zarzut korupcyjny a zawarta umowa o zamówienie publiczne.
IV. Elektronizacja zamówień publicznych:
1) Unijne i krajowe podstawy wdrażania elektronicznych zamówień publicznych.
2) Kalendarium elektronizacji.
3) Co z zasadą pisemności? Komunikacja elektroniczna a obowiązujące zasady udzielania zamówień publicznych:
– zachowanie formy pisemnej dokumentu składanego w postaci elektronicznej,
– cechy, rodzaje oraz weryfikacja poprawności podpisu elektronicznego,
– dopuszczalne odstępstwa od obowiązku składania dokumentów w postaci elektronicznej,
4) Założenia platformy e-Zamówienia.
5) Publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Dokumenty wykonawcy w zamówieniach publicznych w kontekście elektronicznej komunikacji:
– komunikacja w zakresie wyjaśniania treści SIWZ,
– oferta – złożenie, wyjaśnienie, uzupełnienie,
– oświadczenie jako wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
– oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia (KRS, CEIDG, US, ZUS, KRK).
7) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):
– od kiedy elektroniczny JEDZ,
– elektroniczny JEDZ a pisemna forma oferty – jak pogodzić dwa formaty,
– wyjaśnianie, poprawianie oraz uzupełnianie JEDZ.
8) Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień.
V. Moduł dyskusyjny:
1) Najnowsze orzecznictwo w zakresie dotyczącym zmiany ustawy Pzp dokonanej w 2016 r.
2) Obszary szczególnego ryzyka – wymiana doświadczeń
3) Założenia nowego prawa zamówień publicznych..

Prowadzący – specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne w 2018 roku w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień

Sierpień 31 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy: pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych; członków komisji przetargowych; osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.
Cel szkolenia:
Każdy proces, którym zarządzamy obarczony jest tym większym ryzykiem im więcej w nim zachodzących zmian. Wobec bardzo istotnych nowelizacji w zasadach udzielania zamówień publicznych, wprowadzanych w roku 2018 w związku z reformą zasad ochrony danych osobowych, zmianą przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz projektowaną ustawą o jawności życia publicznego, za cel szkolenia przyjęto przede wszystkim omówienie wpływu tych zmian na proces udzielania i kontroli zamówień publicznych. Co więcej, sukcesywnie wdrażane są już nowe zasady elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych, które wciąż budzą prawne i organizacyjne wątpliwości, dlatego niniejsze szkolenie uwzględnia również dyskusyjny moduł mający na celu zobrazować założenia elektronicznych zamówień oraz wyjaśnić wątpliwości z związanych z tym obszarem. To również okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych przy udzielaniu zamówień.

Program:
I. Zmiana przepisów dot. ochrony danych osobowych – wpływ na proces udzielania zamówień publicznych:
1) Ochrona danych osobowych w ofercie i dokumentach wykonawcy: treść oferty; wykazy osób w ofercie; dokumenty zawierające dane osobowe, które nie są niezbędne do procesu badania wykonawcy i oceny jego oferty (KRK, CEIDG, wykazy, pełnomocnictwa, upoważnienia, in.).
2) Ochrona danych osobowych w kontekście obowiązków publikacyjnych zamawiającego – ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie i ogłoszenie o wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty.
3) Ochrona danych osobowych w odniesieniu do obowiązku „kontroli” zatrudnienia przez wykonawców w związku z art. 29 ust 3a oraz 29 ust. 4.
4) Ochrona danych osobowych a sytuacja podwykonawcy i podmiotów trzecich.
5) Ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
II. Zamówienia publiczne a zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (art. 11).
III. Projekt ustawy o jawności życia publicznego a zamówienia publiczne: kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne; ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych; obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej; zarzut korupcyjny a zawarta umowa o zamówienie publiczne.
IV. Elektronizacja zamówień publicznych:
1) Unijne i krajowe podstawy wdrażania elektronicznych zamówień publicznych.
2) Kalendarium elektronizacji.
3) Co z zasadą pisemności? Komunikacja elektroniczna a obowiązujące zasady udzielania zamówień publicznych:
– zachowanie formy pisemnej dokumentu składanego w postaci elektronicznej,
– cechy, rodzaje oraz weryfikacja poprawności podpisu elektronicznego,
– dopuszczalne odstępstwa od obowiązku składania dokumentów w postaci elektronicznej,
4) Założenia platformy e-Zamówienia.
5) Publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Dokumenty wykonawcy w zamówieniach publicznych w kontekście elektronicznej komunikacji:
– komunikacja w zakresie wyjaśniania treści SIWZ,
– oferta – złożenie, wyjaśnienie, uzupełnienie,
– oświadczenie jako wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
– oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia (KRS, CEIDG, US, ZUS, KRK).
7) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):
– od kiedy elektroniczny JEDZ,
– elektroniczny JEDZ a pisemna forma oferty – jak pogodzić dwa formaty,
– wyjaśnianie, poprawianie oraz uzupełnianie JEDZ.
8) Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień.
V. Moduł dyskusyjny:
1) Najnowsze orzecznictwo w zakresie dotyczącym zmiany ustawy Pzp dokonanej w 2016 r.
2) Obszary szczególnego ryzyka – wymiana doświadczeń
3) Założenia nowego prawa zamówień publicznych..

Prowadzący – specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 31
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25