Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

« powrót do wydarzeń

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

Data:
17 września 2018 10:00
Koszt:
370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 września 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej  zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

Cel szkolenia:

Czy wszyscy pracownicy powinni umieć porządkować dokumenty i przekazywać je do archiwum?  Czy urząd partycypuje w wytwarzaniu źródeł historycznych? Czy można rozszerzać jednolity rzeczowy wykaz akt o nowe hasła? Odpowiedzi na ww. pytania oraz na szereg innych związanych z obszarem stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów archiwalnych w urzędach administracji państwowej i samorządowej można uzyskać na szkoleniu prowadzonym wg poniższego programu.

Program:
Część I.

1.   Omówienie wybranych zagadnień z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2.    Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej:

  • obieg dokumentów, punkty zatrzymania, dekretacja, akta spraw, opis teczki aktowej spraw bieżących i załatwionych, dokument elektroniczny, system EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) oraz system tradycyjnego obiegu dokumentów oraz załatwiania spraw tzw. papierowy.

3.   Podstawowe czynności kancelaryjne:

  • przyjmowanie i podział korespondencji,
  • załatwianie spraw,
  • ekspediowanie korespondencji.

4.   Tworzenie teczek akt spraw:

  • spis spraw, znak teczki, znak sprawy, zakładanie podteczek, prowadzenie metryki sprawy, przechowywanie teczek akt spraw, kategorie archiwalne dokumentacji.

5.   Jednolity rzeczowy wykaz akt (jrwa)– teoria i praktyka:

  • zasady budowy jrwa,
  • możliwości rozszerzania jrwa,
  • sposoby umiejętnego posługiwania się jrwa.

Część II.

1. Omówienie wybranych zagadnień z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2.   Omówienie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

3.   Archiwizowanie dokumentów:

  • sposób porządkowania akt spraw zakończonych kategorii B i A, opis teczki akt spraw zakończonych, tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego akt, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

4.    Zadania archiwum:

  • charakterystyka archiwum zakładowego, instrukcja archiwalna, wyposażenie lokalu archiwum, przyjmowanie dokumentacji – kat. B i A do archiwum, wykaz spisów, kwerendy archiwalne, rejestr wypożyczeń akt, karta wypożyczenia lub udostępnienia akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

5.    Sporządzanie: wniosku o wydanie zgody na brakowanie, oświadczenia do wniosku o wydanie zgody na brakowanie, zawiadomienia o przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego oraz wniosku o wydanie opinii.

Prowadząca:
Trener FRDL, specjalista z zakresu archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, pracownik  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr historii ze specjalizacją archiwalną i pedagogiczną. Do września 2007 roku zatrudniona w Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,  oprócz nabycia umiejętności praktycznych w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych, archiwalnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej, posiada aplikację urzędniczą, ukończony kurs trenerski oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. Prowadzi szkolenia od 2003 roku.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 12  września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole