Budżet jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – plan kont, zasady rachunkowości, ewidencja księgowa, majątek, informacja dodatkowa w 2019 roku – po zmianach

Data szkolenia

09-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.10. wynosi 314,50 zł

Po 2.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Cel szkolenia i korzyści z udziału w szkoleniu:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w budżecie państwa, w jst, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo – materiał dotyczący wskazanych zagadnień: zarządzenia dotyczące gospodarki majątkiem, środkami trwałymi, informacji dodatkowej oraz tabele w excelu.

Program:
1.Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
2.Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik- zarządzenie i tabele w excelu).
3.Przychody i koszty – konta zespołu „7”,” 4” – ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów- po zmianach.
4.Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.
5.Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów na kontach: 909, 840 i 640.
6.Ustalenie wzajemnych rozliczeń i ich dokumentowanie.
7.Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji – ewidencja księgowa – zagrożenia.
8.Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
9.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia – środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 6000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b)różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
1)Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.
2)NOWY – KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r. – jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
3)Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 r. (w tym zmiana kwoty środka trwałego).
4)ewidencja księgowa – zasady funkcjonowania kont: 011,013,020, 080, 400,401, 740, 800, 810.
10.VAT- Korekty odliczeń: roczna , 5-letnia 10-letnia( przykłady).
11. Konsultacje.

Prowadzący – wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadzący jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Budżet jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – plan kont, zasady rachunkowości, ewidencja księgowa, majątek, informacja dodatkowa w 2019 roku – po zmianach

Październik 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Cel szkolenia i korzyści z udziału w szkoleniu:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w budżecie państwa, w jst, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo – materiał dotyczący wskazanych zagadnień: zarządzenia dotyczące gospodarki majątkiem, środkami trwałymi, informacji dodatkowej oraz tabele w excelu.

Program:
1.Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
2.Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik- zarządzenie i tabele w excelu).
3.Przychody i koszty – konta zespołu „7”,” 4” – ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów- po zmianach.
4.Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.
5.Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów na kontach: 909, 840 i 640.
6.Ustalenie wzajemnych rozliczeń i ich dokumentowanie.
7.Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji – ewidencja księgowa – zagrożenia.
8.Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
9.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia – środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 6000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b)różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
1)Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.
2)NOWY – KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r. – jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
3)Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 r. (w tym zmiana kwoty środka trwałego).
4)ewidencja księgowa – zasady funkcjonowania kont: 011,013,020, 080, 400,401, 740, 800, 810.
10.VAT- Korekty odliczeń: roczna , 5-letnia 10-letnia( przykłady).
11. Konsultacje.

Prowadzący – wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadzący jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25