Deszczówka po nowelizacji Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych między innymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. O zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Data szkolenia

24-04-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.04. wynosi 314,50 zł

Po 17.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy Urzędów Gmin, Miast, Starostw, Zarządów Zlewni Wód Polskich, Przedsiębiorstw Wodno – Kanalizacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uzyskanie wiedzy odnośnie obowiązujących przepisów regulujących zagospodarowanie wód opadowych oraz ponoszenia opłat za ich odprowadzanie, zdobycie umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.
Wdrożenie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Szkolenie prowadzone w formie seminarium, w oparciu o kazusy z praktyki orzeczniczej, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Program:
I.Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym:
– ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( data wejścia w życie styczeń 2018 r.)
– nowelizacjami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r.)
II.Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i innych aktach prawnych.
III.Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne)
IV.Usługi wodne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
– Usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
V. Opłaty za usługi wodne. Procedura ustalania.
A.Informacja o wysokości opłaty.
– Forma i konieczne elementy treści informacji.
– Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty (art. 552 ustawy prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu? Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 k.p.a.)
– Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
– Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i częstotliwość jej składania.
– Procedura rozpatrzenia reklamacji.
– Forma i skutki uznania reklamacji.
– Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
B.Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
– Treść decyzji o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
– Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty.
– Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
– Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
C.Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
D.E. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne.
VI.Opłata za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
– Pojęcia: kanalizacji deszczowej , kanalizacji zbiorczej.
– Podmioty ponoszące opłatę. Osoby fizyczne? Gminy? Przedsiębiorstwa wod. – kan.?
– Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania. Różnice w zakresie składowych i sposobu obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach systemów kanalizacyjnych na terenach miast i wsi.
– Procedura administracyjna ustalania wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Obowiązki organów Wód Polskich.
– Rozliczenie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z podmiotami prywatnymi korzystającymi z publicznej kanalizacji deszczowej. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
VII. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
– Podmioty ponoszące opłatę
– Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
– Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.
– Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania wysokości opłaty.
– Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego. Zakres zastosowania przepisów k.p.a. dla ustalenia opłaty retencyjnej – odrębności w stosunku do sposobu postępowania organów Wód Polskich dla ustalania innych opłat za usługi wodne. Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego. O co i w jaki trybie można wzywać podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty?
VIII.Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Prowadzący:
Etatowy członek SKO, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Deszczówka po nowelizacji Zagospodarowanie wód opadowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych między innymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. O zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Kwiecień 24 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy Urzędów Gmin, Miast, Starostw, Zarządów Zlewni Wód Polskich, Przedsiębiorstw Wodno – Kanalizacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uzyskanie wiedzy odnośnie obowiązujących przepisów regulujących zagospodarowanie wód opadowych oraz ponoszenia opłat za ich odprowadzanie, zdobycie umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.
Wdrożenie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Szkolenie prowadzone w formie seminarium, w oparciu o kazusy z praktyki orzeczniczej, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Program:
I.Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym:
– ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( data wejścia w życie styczeń 2018 r.)
– nowelizacjami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r.)
II.Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i innych aktach prawnych.
III.Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne)
IV.Usługi wodne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
– Usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
V. Opłaty za usługi wodne. Procedura ustalania.
A.Informacja o wysokości opłaty.
– Forma i konieczne elementy treści informacji.
– Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty (art. 552 ustawy prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu? Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 k.p.a.)
– Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
– Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i częstotliwość jej składania.
– Procedura rozpatrzenia reklamacji.
– Forma i skutki uznania reklamacji.
– Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
B.Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
– Treść decyzji o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
– Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty.
– Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
– Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
C.Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
D.E. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne.
VI.Opłata za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
– Pojęcia: kanalizacji deszczowej , kanalizacji zbiorczej.
– Podmioty ponoszące opłatę. Osoby fizyczne? Gminy? Przedsiębiorstwa wod. – kan.?
– Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania. Różnice w zakresie składowych i sposobu obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach systemów kanalizacyjnych na terenach miast i wsi.
– Procedura administracyjna ustalania wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Obowiązki organów Wód Polskich.
– Rozliczenie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z podmiotami prywatnymi korzystającymi z publicznej kanalizacji deszczowej. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
VII. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
– Podmioty ponoszące opłatę
– Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
– Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.
– Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania wysokości opłaty.
– Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego. Zakres zastosowania przepisów k.p.a. dla ustalenia opłaty retencyjnej – odrębności w stosunku do sposobu postępowania organów Wód Polskich dla ustalania innych opłat za usługi wodne. Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego. O co i w jaki trybie można wzywać podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty?
VIII.Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Prowadzący:
Etatowy członek SKO, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 24
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25