Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

Data szkolenia

07-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 31.10. wynosi 314,50 zł

Po 31.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

Korzyści:
-uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów)
-zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP)
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych
-uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zastosowania systemu wynagradzania w instytucji
– możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Program:
I.Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”) i inne gratyfikacje roczne
( np. w instytucjach kultury).
-Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”.
-Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,, trzynastki ”
-Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”
-Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
-Utrata prawa do „trzynastki”.
-Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”
-Rozwiązywanie kazusów z zakresu ”trzynastek”.
II.Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
-Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę
-Ochrona wynagrodzenia za pracę
-Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno – rentowa, odprawa pośmiertna
-Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
-Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne
-Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
-Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
-Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego
-Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania ( w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)
-Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia ( np. błąd w naliczeniu).
III. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych
-Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych
-Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych , w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy
-Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży: dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom; nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne; problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.; dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej; koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej , pojazdy nie będące własnością pracodawcy; pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów
-Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom; limity ryczałtów za noclegi; ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia , wyłączenia
-Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych: polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe ( w ramach dniówki roboczej); zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy; skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy; potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy; rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty; dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika); skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę; wewnętrzne regulacje – procedury i instrukcje rozliczania podróży służbowych ( przykłady rozwiązań)
-Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej: podróż zagraniczna do kilku państw; moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne; wyjazd do kilku państw; zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie; pozostałe koszty podróży służbowych,
-Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy .
-Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
-Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
-Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych
-Rozwiązywanie kazusów z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności
-Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 2 listopada 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

Listopad 7 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

Korzyści:
-uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów)
-zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP)
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych
-uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zastosowania systemu wynagradzania w instytucji
– możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Program:
I.Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”) i inne gratyfikacje roczne
( np. w instytucjach kultury).
-Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”.
-Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,, trzynastki ”
-Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”
-Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
-Utrata prawa do „trzynastki”.
-Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”
-Rozwiązywanie kazusów z zakresu ”trzynastek”.
II.Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
-Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę
-Ochrona wynagrodzenia za pracę
-Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno – rentowa, odprawa pośmiertna
-Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
-Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne
-Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
-Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
-Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego
-Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania ( w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)
-Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia ( np. błąd w naliczeniu).
III. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych
-Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych
-Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych , w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy
-Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży: dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom; nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne; problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.; dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej; koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej , pojazdy nie będące własnością pracodawcy; pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów
-Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom; limity ryczałtów za noclegi; ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia , wyłączenia
-Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych: polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe ( w ramach dniówki roboczej); zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy; skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy; potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy; rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty; dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika); skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę; wewnętrzne regulacje – procedury i instrukcje rozliczania podróży służbowych ( przykłady rozwiązań)
-Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej: podróż zagraniczna do kilku państw; moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne; wyjazd do kilku państw; zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie; pozostałe koszty podróży służbowych,
-Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy .
-Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
-Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
-Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych
-Rozwiązywanie kazusów z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności
-Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 2 listopada 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 7
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25