Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Data:
30 sierpnia 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Korzyści ze szkolenia:

Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Program:
1.  Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Różnica w  warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.

3. Pomoc publiczna – podstawowe pojęcia określone w ustawie z dnia 30.04.2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis :

  • regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013 r. w   sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
  • definicja pomocy de minimis,
  • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
  • przypadki zobowiązujące do badania dopuszczalnej intensywności pomocy ze środków publicznych, w świetle zmiany charakteru refundacji udzielanej przez OHP ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie młodocianych pracowników z pomocy szkoleniowej na pomoc de minimis,
  • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
  • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de   minimis,
  • upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.

5. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej;

6.  Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.

7. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

8.  Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

9.    Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Prowadząca:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole