Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego, prawo pracy – zmiany 2019/2020.

Data szkolenia

23-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 16.01. wynosi 335,75 zł

Po 16.01. cena szkolenia wynosi 394,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Korzyści:
Analiza problemów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze
w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, zatrudnianiem , zmianą treści umów o pracę
i rozwiązywaniem umów o pracę.

Program:
1.Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji
-obowiązki pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P
-wprowadzenie zasady kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
-obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
-zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
-forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
-warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji
2.Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369)
-ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.
-przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
-szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
-przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
-doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
-obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.
3.Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z: nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy; urlopami; czasem pracy; uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską; bhp; badaniami lekarskimi; odpowiedzialnością materialną; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; karami porządkowymi; zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4.Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
-pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
-przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
-wolne stanowisko urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
-przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
-zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego
(aspekty praktyczne)
-wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO ( po 04.05.2019 r.)
5.Zatrudnianie osób podejmujących pracę na podstawie umowy o pracę
-umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.)
-termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
-najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
-wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
-czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
-awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
-przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
6.Dokumentacja pracownicza osób zatrudnianych na podstawie powołania i wyboru
7.Zmiany w prawie pracy 2019/2020, m.in.:
-Dz.U. 2018 poz. 1608 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
-Dz.U. 2018 poz. 1076 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
-Dz.U. 2018 poz. 2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
-Dz.U. 2018 poz. 2244 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
-w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym
-i gospodarczym Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych po 01.01.2019 r.
-Dz.U. 2018 poz. 2245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana Kodeksu pracy)
-Dz.U. 2018 poz. 2377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15
-Dz.U. 2018 poz. 2432 zmiana obowiązująca od 01.12.2020 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń Dz.U 2019 poz.730 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – m.in. zmiana Kodeksu pracy i ustawy o ZFŚS Dz.U.2019 poz.1043,1495 – zmiany Kodeksu pracy Dz.U.2019 poz.1709 – świadectwa pracy i ich treść po 07.09.2019 r.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego, prawo pracy – zmiany 2019/2020.

Styczeń 23 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Korzyści:
Analiza problemów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze
w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, zatrudnianiem , zmianą treści umów o pracę
i rozwiązywaniem umów o pracę.

Program:
1.Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji
-obowiązki pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P
-wprowadzenie zasady kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
-obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
-zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
-forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
-warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji
2.Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369)
-ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.
-przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
-szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
-przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
-doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
-obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.
3.Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z: nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy; urlopami; czasem pracy; uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską; bhp; badaniami lekarskimi; odpowiedzialnością materialną; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; karami porządkowymi; zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4.Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
-pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
-przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
-wolne stanowisko urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
-przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
-zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego
(aspekty praktyczne)
-wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO ( po 04.05.2019 r.)
5.Zatrudnianie osób podejmujących pracę na podstawie umowy o pracę
-umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.)
-termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
-najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
-wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
-czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
-awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
-przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
6.Dokumentacja pracownicza osób zatrudnianych na podstawie powołania i wyboru
7.Zmiany w prawie pracy 2019/2020, m.in.:
-Dz.U. 2018 poz. 1608 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
-Dz.U. 2018 poz. 1076 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
-Dz.U. 2018 poz. 2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
-Dz.U. 2018 poz. 2244 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
-w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym
-i gospodarczym Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych po 01.01.2019 r.
-Dz.U. 2018 poz. 2245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana Kodeksu pracy)
-Dz.U. 2018 poz. 2377 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15
-Dz.U. 2018 poz. 2432 zmiana obowiązująca od 01.12.2020 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń Dz.U 2019 poz.730 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – m.in. zmiana Kodeksu pracy i ustawy o ZFŚS Dz.U.2019 poz.1043,1495 – zmiany Kodeksu pracy Dz.U.2019 poz.1709 – świadectwa pracy i ich treść po 07.09.2019 r.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 23
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25