Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

« powrót do wydarzeń

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Start:
12 czerwca 2018 10:00
Koniec:
12 czerwca 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Cele i korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej,  pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.

Program:

I.   Zagadnienia ogólne.

1.   Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:

 • formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”),
 • dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane,
 • zlecanie w ramach dotacji promocji jst.
 • przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe).

II.   Procedura wyboru oferty w konkursie

 1. Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
 2. Ograniczenia dla oferentów stosowane w konkursach np. w zakresie siedziby na terenie gminy, działania na terenie gminy – czy są dopuszczalne.
 3. Czy można stosować w ogłoszeniu o konkursie i w umowie zapisy o finansowaniu z dotacji wydatków np. od początku roku (czyli przed datą podpisania umowy)
 4. Uczestnicy konkursu ofert
 5. Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje
 6. Kryteria ocen ofert
 7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne
 8. Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.

III.   Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat

 1. Rodzaje zlecanych zadań
 2. Procedura udzielania małej dotacji

IV.   Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg nowego wzoru z rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 1. Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
 2. Jak należy interpretować zapisy w umowie: termin realizacji zadania publicznego, termin poniesienia wydatków, dotację należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 3. Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
 4. Czy istnieje możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia np. zmiana terminów przekazywania transzy dotacji, obowiązek załączania do sprawozdania kserokopii faktur itp.
 5. Zakres dopuszczalnej zmiany umowy przed wykonaniem zadania
 6. Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.

V.   Kontrola wykonywanego zadania

 1. Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych
 2. Środki i procedura kontroli
 3. Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy.
 4. Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?)
 5. Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy,
 6. Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.

VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji.

 1. Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie
 2. Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację;
 3. Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem.

VII. Praktyczne przykłady obliczania

 1. Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
 2. Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
 4. Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
 5. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 6. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.

VIII. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji

 1. Decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji – czy konieczna jeśli organizacja sama zwraca dotację
 2. Przedawnienie roszczenia z dotacji

IX. Wybrane zagadnienie budżetowe.

 1. Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać,
 2. Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania,
 3. Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.
 4. Obowiązki jst w zakresie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

X. Dotowanie sportu w oparciu o przepisy ustawy o sporcie

 1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania
 2. Tryb udzielania dotacji
 3. Najczęstsze nieprawidłowości

Prowadzący:
Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO Kraków, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego  i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole