Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) z uwzględnieniem planowanych zmian w przepisach w IV kwartale 2018 roku oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie

Data szkolenia

17-01-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.01. wynosi 314,50 zł

Po 10.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.
Korzyści z udziału w szkoleniu: Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. Uczestnicy dowiedzą się również o najważniejszych zmianach, które są planowane do wprowadzenia w IV kwartale 2018 r.
Program:
I. Zagadnienia ogólne.
1.Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
-formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”),
-dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane; zlecanie w ramach dotacji promocji jst.
-przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe)::zwrot dotacji niewykorzystanej; zwrot dotacji nienależnej; zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
II. Procedura wyboru oferty w konkursie
1.Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
2.Ograniczenia dla oferentów stosowane w konkursach np. w zakresie siedziby na terenie gminy, działania na terenie gminy.
3.Czy można stosować w ogłoszeniu o konkursie i w umowie zapisy o finansowaniu z dotacji wydatków np. od początku roku (czyli przed datą podpisania umowy)
4.Uczestnicy konkursu ofert
5.Wzór oferty planowane zmiany
6.Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje; kryteria ocen ofert
7.Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne
8.Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.
III. Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat
1.Rodzaje zlecanych zadań
2.Procedura udzielania małej dotacji
IV. Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg dotychczasowego wzoru oraz planowane zmiany:
1.Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
2.Jak należy interpretować zapisy w umowie: termin realizacji zadania publicznego, termin poniesienia wydatków, dotację należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
3.Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
4.Czy istnieje możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia np. zmiana terminów przekazywania transzy dotacji, obowiązek załączania do sprawozdania kserokopii faktur itp.
5.Zakres dopuszczalnej zmiany umowy.
6.Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
V. Kontrola wykonywanego zadania
1.Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych
2.Środki i procedura kontroli
3.Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy.
4.Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?)
5.Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy,
6.Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.
VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji.
1.Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie
2.Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację;
3.Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem.
VII. Praktyczne przykłady obliczania – wg aktualnych przepisów i planowanych zmian
1.Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
2.Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3.Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
4.Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
5.Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
6.Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
VIII. Planowane w nowelizacji rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego
IX. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji: decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji – czy konieczna jeśli organizacja sama zwraca dotację; przedawnienie roszczenia z dotacji
X. Wybrane zagadnienie budżetowe.
1.Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać,
2.Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania,
3.Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.
4.Obowiązki jst w zakresie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Czy jst stwierdzając nieprawidłowości w trakcie rozliczania bądź kontroli dotacji musi informować rzecznika dyscypliny finansów publicznych?
XI. Dotowanie sportu w oparciu o przepisy ustawy o sporcie: podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania; tryb udzielania dotacji; najczęstsze nieprawidłowości

Prowadzący: prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicz., budżetu zadaniowego i zamówień publicz. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) z uwzględnieniem planowanych zmian w przepisach w IV kwartale 2018 roku oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie

Styczeń 17 @ 10:00 - 15:00

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.
Korzyści z udziału w szkoleniu: Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. Uczestnicy dowiedzą się również o najważniejszych zmianach, które są planowane do wprowadzenia w IV kwartale 2018 r.
Program:
I. Zagadnienia ogólne.
1.Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
-formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”),
-dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane; zlecanie w ramach dotacji promocji jst.
-przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe)::zwrot dotacji niewykorzystanej; zwrot dotacji nienależnej; zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
II. Procedura wyboru oferty w konkursie
1.Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
2.Ograniczenia dla oferentów stosowane w konkursach np. w zakresie siedziby na terenie gminy, działania na terenie gminy.
3.Czy można stosować w ogłoszeniu o konkursie i w umowie zapisy o finansowaniu z dotacji wydatków np. od początku roku (czyli przed datą podpisania umowy)
4.Uczestnicy konkursu ofert
5.Wzór oferty planowane zmiany
6.Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje; kryteria ocen ofert
7.Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne
8.Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.
III. Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat
1.Rodzaje zlecanych zadań
2.Procedura udzielania małej dotacji
IV. Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg dotychczasowego wzoru oraz planowane zmiany:
1.Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
2.Jak należy interpretować zapisy w umowie: termin realizacji zadania publicznego, termin poniesienia wydatków, dotację należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
3.Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
4.Czy istnieje możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia np. zmiana terminów przekazywania transzy dotacji, obowiązek załączania do sprawozdania kserokopii faktur itp.
5.Zakres dopuszczalnej zmiany umowy.
6.Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
V. Kontrola wykonywanego zadania
1.Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych
2.Środki i procedura kontroli
3.Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy.
4.Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?)
5.Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy,
6.Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.
VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji.
1.Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie
2.Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację;
3.Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem.
VII. Praktyczne przykłady obliczania – wg aktualnych przepisów i planowanych zmian
1.Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
2.Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3.Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
4.Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
5.Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
6.Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
VIII. Planowane w nowelizacji rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego
IX. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji: decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji – czy konieczna jeśli organizacja sama zwraca dotację; przedawnienie roszczenia z dotacji
X. Wybrane zagadnienie budżetowe.
1.Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać,
2.Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania,
3.Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.
4.Obowiązki jst w zakresie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Czy jst stwierdzając nieprawidłowości w trakcie rozliczania bądź kontroli dotacji musi informować rzecznika dyscypliny finansów publicznych?
XI. Dotowanie sportu w oparciu o przepisy ustawy o sporcie: podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania; tryb udzielania dotacji; najczęstsze nieprawidłowości

Prowadzący: prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicz., budżetu zadaniowego i zamówień publicz. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 17
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25