Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych

Data szkolenia

02-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.06. wynosi 314,50 zł

Po 25.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Adresatami szkolenia są m.in. pracownicy administracji państwowej i samorządowej, geodeci, architekci, urbaniści, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, notariusze, geolodzy, gospodarujący gruntami rolnymi, zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy związani z gospodarowaniem gruntami pod wodami, wykonawcy prac budowlanych, pracownicy służb porządku publicznego, leśnicy, statystycy, pracownicy organów podatkowych.

Cel i korzyści:

Celem szkolenia jest Przybliżenie i utrwalenie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej wielu osób korzystających
z danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą wiedzieli jak efektywnie korzystać z bogactwa zasobów informacyjnych tego rejestru, w jakich warunkach będą mogli pozyskać dane odpłatnie a w jakich nieodpłatnie. Ponadto uczestnicy szkolenia będą potrafili określić, które dane tego rejestru zakresem
i jakością odpowiadają ich oczekiwaniom, jaki posiadają „ciężar gatunkowy”. Dowiedzą się również, które dane mogą pozyskać drogą elektroniczną, a których również ten rejestr nie gromadzi. Do tego uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie relacje są między tym rejestrem a księgami wieczystymi a także innymi rejestrami publicznymi. Zainteresowani szkoleniem otrzymają również informacje o poprawnym prowadzeniu tego rejestru, w tym jego aktualizacji, zarówno bieżącej jak
i wynikającej np. z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Poznamy rolę i znaczenie tego rejestru dla wielu dziedzin działalności zarówno administracji państwowej i samorządowej, jak i wykonawstwa geodezyjnego, dla budownictwa, dla inwestorów, dla ochrony środowiska i jego zasobów, dla rzeczoznawstwa majątkowego, dla planowania przestrzennego
i projektowania, rolnictwa i in.

Program:

 1. Geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?.
  2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?.
  3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze nie rozwiążą wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?.
  4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
  5.  Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii.
  6.  Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach.
  7.  Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć „parę groszy”?.
  8. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN), czyli o czymś co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
  9. Wymiana informacji między egib a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet.
  10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych.
  11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywani geodezyjnych problemów.
  13. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
  14. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
  15. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
  16. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość.
  17. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie.
  18. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
  19. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
  20. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów.
  21. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
  22. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
  23.  Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych.
  24.  Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
  25. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, czyli o integracji informacji.
  26. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń jaki jest, każdy widzi”?

Prowadzący:

mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 r.

 

« All Szkolenia

 • To event minęło.

Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych

Lipiec 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Adresatami szkolenia są m.in. pracownicy administracji państwowej i samorządowej, geodeci, architekci, urbaniści, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, notariusze, geolodzy, gospodarujący gruntami rolnymi, zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy związani z gospodarowaniem gruntami pod wodami, wykonawcy prac budowlanych, pracownicy służb porządku publicznego, leśnicy, statystycy, pracownicy organów podatkowych.

Cel i korzyści:

Celem szkolenia jest Przybliżenie i utrwalenie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej wielu osób korzystających
z danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą wiedzieli jak efektywnie korzystać z bogactwa zasobów informacyjnych tego rejestru, w jakich warunkach będą mogli pozyskać dane odpłatnie a w jakich nieodpłatnie. Ponadto uczestnicy szkolenia będą potrafili określić, które dane tego rejestru zakresem
i jakością odpowiadają ich oczekiwaniom, jaki posiadają „ciężar gatunkowy”. Dowiedzą się również, które dane mogą pozyskać drogą elektroniczną, a których również ten rejestr nie gromadzi. Do tego uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie relacje są między tym rejestrem a księgami wieczystymi a także innymi rejestrami publicznymi. Zainteresowani szkoleniem otrzymają również informacje o poprawnym prowadzeniu tego rejestru, w tym jego aktualizacji, zarówno bieżącej jak
i wynikającej np. z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Poznamy rolę i znaczenie tego rejestru dla wielu dziedzin działalności zarówno administracji państwowej i samorządowej, jak i wykonawstwa geodezyjnego, dla budownictwa, dla inwestorów, dla ochrony środowiska i jego zasobów, dla rzeczoznawstwa majątkowego, dla planowania przestrzennego
i projektowania, rolnictwa i in.

Program:

 1. Geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?.
  2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?.
  3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze nie rozwiążą wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?.
  4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
  5.  Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii.
  6.  Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach.
  7.  Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć „parę groszy”?.
  8. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN), czyli o czymś co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
  9. Wymiana informacji między egib a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet.
  10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych.
  11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywani geodezyjnych problemów.
  13. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
  14. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
  15. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
  16. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość.
  17. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie.
  18. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
  19. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
  20. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów.
  21. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
  22. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
  23.  Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych.
  24.  Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
  25. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, czyli o integracji informacji.
  26. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń jaki jest, każdy widzi”?

Prowadzący:

mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 r.

 

Szczegóły

Data:
Lipiec 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25