Finansowanie ochotniczych straży pożarnych – po zmianach – zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Data szkolenia

04-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.11. wynosi 314,50 zł

Po 27.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
– pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne
– komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP
– pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych
– członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych
– strażacy Państwowej Straży Pożarnej
– prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej
– wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej
Cel szkolenia:
System finansowania OSP w latach 2016-2018 został w sposób zasadniczy zmieniony. Przekazywanie środków na OSP zostało w dużym stopniu przeniesione do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiły się nowe źródła finansowania OSP z udziałem gmin. Uporządkowano system montaży finansowych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska. Sądy, wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP.
Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Program:
A.Finansowanie z budżetu państwa
1.Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej
– Finansowanie jednostek należących do KSRG
– Dotacja MSWiA
– Środki z ubezpieczeń od ognia
– Program modernizacji służb mundurowych
– Fundusz Sprawiedliwości
– Odszkodowania
– Rekompensata za utratę zdrowia
– Przekazywanie sprzętu
– Szkolenie członków OSP
– Zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania
2. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska
B.Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego
1.Zasady finansowania
2.Mienie komunalne a własność OSP
3.Klasyfikacja budżetowa wydatków na OSP
4.Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
5.Utrzymanie remizy
6.Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej
7.Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
8.Koszy okresowych badań lekarskich
9.Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
10.Dotacje (Ustawa o fin. publ., Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej)
11.Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
12.Odszkodowania
13.Renty
14.Rekompensata za utratę zdrowia
15.Zatrudnianie kierowców – konserwatorów
16.Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych
C.Finansowanie z własnych środków
1.Środki statutowe
2.Działalność gospodarcza
3.Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów
D.Inne źródła finansowania
1.Zbiórki publiczne
2.Pożyczki, kredyty
3.Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020
4.Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP
5.Przekazywanie sprzętu
E.Inne aspekty związane z finansami OSP
1.Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach dla OSP
2.Rachunkowość w OSP, książka skarbnika OSP
3.Ewidencjonowanie majątku w księgach rachunkowych gminy i OSP
4.Inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji OSP
5.Podatki (VAT, od nieruchomości, od środków transportowych, od odszkodowań, od rekompensaty, od ekwiwalentu)
6.Kasy fiskalne w działalności OSP
7.Kontrola gminy przez RIO w zakresie finansowania OSP

Prowadzący:– doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną, Portal prawa ochrony przeciwpożarowej oraz zajęcia z prawa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, b. asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej i finansów publicznych, autor ponad trzystu publikacji naukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), cywilnego, w tym książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2 Gdańsk 2012, oraz Gdańsk 2014, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013, Gdańsk 2018 (wyd. 2), Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015, Publikuje na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego”, www.Remiza.com.pl, www. Strażacki.pl, wydawnictw CH BECK.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych – po zmianach – zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

4 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
– pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne
– komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP
– pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych
– członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych
– strażacy Państwowej Straży Pożarnej
– prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej
– wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej
Cel szkolenia:
System finansowania OSP w latach 2016-2018 został w sposób zasadniczy zmieniony. Przekazywanie środków na OSP zostało w dużym stopniu przeniesione do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiły się nowe źródła finansowania OSP z udziałem gmin. Uporządkowano system montaży finansowych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska. Sądy, wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP.
Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Program:
A.Finansowanie z budżetu państwa
1.Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej
– Finansowanie jednostek należących do KSRG
– Dotacja MSWiA
– Środki z ubezpieczeń od ognia
– Program modernizacji służb mundurowych
– Fundusz Sprawiedliwości
– Odszkodowania
– Rekompensata za utratę zdrowia
– Przekazywanie sprzętu
– Szkolenie członków OSP
– Zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania
2. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska
B.Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego
1.Zasady finansowania
2.Mienie komunalne a własność OSP
3.Klasyfikacja budżetowa wydatków na OSP
4.Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
5.Utrzymanie remizy
6.Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej
7.Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
8.Koszy okresowych badań lekarskich
9.Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
10.Dotacje (Ustawa o fin. publ., Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej)
11.Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
12.Odszkodowania
13.Renty
14.Rekompensata za utratę zdrowia
15.Zatrudnianie kierowców – konserwatorów
16.Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych
C.Finansowanie z własnych środków
1.Środki statutowe
2.Działalność gospodarcza
3.Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów
D.Inne źródła finansowania
1.Zbiórki publiczne
2.Pożyczki, kredyty
3.Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020
4.Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP
5.Przekazywanie sprzętu
E.Inne aspekty związane z finansami OSP
1.Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach dla OSP
2.Rachunkowość w OSP, książka skarbnika OSP
3.Ewidencjonowanie majątku w księgach rachunkowych gminy i OSP
4.Inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji OSP
5.Podatki (VAT, od nieruchomości, od środków transportowych, od odszkodowań, od rekompensaty, od ekwiwalentu)
6.Kasy fiskalne w działalności OSP
7.Kontrola gminy przez RIO w zakresie finansowania OSP

Prowadzący:– doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną, Portal prawa ochrony przeciwpożarowej oraz zajęcia z prawa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, b. asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej i finansów publicznych, autor ponad trzystu publikacji naukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), cywilnego, w tym książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2 Gdańsk 2012, oraz Gdańsk 2014, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013, Gdańsk 2018 (wyd. 2), Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015, Publikuje na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego”, www.Remiza.com.pl, www. Strażacki.pl, wydawnictw CH BECK.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 r.

Szczegóły

Data:
4 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25