Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

« powrót do wydarzeń

Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a w szczególności Skarbnicy i osoby zajmujące się gospodarką finansową.

Data:
12 października 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 października 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a w szczególności Skarbnicy i osoby zajmujące się gospodarką finansową.

Cel:

Celem szkoleń jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego

Program:
1.    Sołtys i sołectwo.

2.    Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.

3.    Procedury organizacji zebrania wiejskiego.

4.    Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie funduszu sołeckiego:

 • podstawa prawna,
 •  uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.

5.    Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo.

 • ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu,
 • ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki,
 • wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

6.    Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.

 • na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy,
 • na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

7.    Ustawowe terminy do:

 • ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego,
 • przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego,
 • ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu,
 • przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
 • podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku,
 • ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.

8.    Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:

 • dane do wyliczenia zwrotu wydatków,
 • zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert  w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor  kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 10 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole