Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej, wykonawcy prac geodezyjnych, geomatycy, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, projektanci, architekci, konstruktorzy
i budowniczy, urbaniści, rzeczoznawcy majątkowi, inwestorzy w branży nieruchomości i branży budowlanej, notariusze, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

Start:
24 kwietnia 2018 09:00
Koniec:
24 kwietnia 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej, wykonawcy prac geodezyjnych, geomatycy, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, projektanci, architekci, konstruktorzy i budowniczy, urbaniści, rzeczoznawcy majątkowi, inwestorzy w branży nieruchomości i branży budowlanej, notariusze, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

Program:
1. Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.

2. Zakres regulacji ustawowych, zmiany wprowadzone przepisami m.in.:

 • ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,
 • ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 • wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 39/15 (Dz. U. Poz. 2375) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 grudnia 2017 r.

3. Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.

4. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.

5. Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność  jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

 • Zasoby nieruchomości. Plany wykorzystania. Uchwały o gospodarowaniu.
 • Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
 • Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
 • Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
 • Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.
 • Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi.

7. Podziały nieruchomości.

 • Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane  decyzjami administracyjnymi.
 • Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być  sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej  zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
 • W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach  objętych różnymi funkcjami w planie?
 • Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami; Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.
 • Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy.
 • Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi  publicznej”?
 • Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy.
 • Podziały nieruchomości zabudowanych.
 • Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9. Opłaty adiacenckie z różnych tytułów.

10. Prawo pierwokupu.

11. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

12. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

13. Podsumowanie, analiza przykładów, dyskusja i zakończenie.

Prowadzący:
mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 20  kwietnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole