Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok po zmianach przepisów prawa w 2019 roku

Data szkolenia

16-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 9.01. wynosi 335,75 zł

Po 9.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za przygotowanie informacji dodatkowej do bilansu.

Korzyści:
Celem szkolenia jest kompleksowa prezentacja pozycji zawartych w informacji dodatkowej wraz ze wskazaniem rozwiązań dotyczących prezentacji danych związanych z funduszem pracy oraz budżetem. Informacja dodatkowa do bilansu po zmianach przepisów prawa wymaga uwzględnienia tych zmian w treści prezentowanych danych. Z uwagi na duży zakres zmian przepisów w roku 2019 zakres informacji dodatkowej za 2019 rok będzie odbiegać od danych prezentowanych za rok 2018.
Każda jednostka zobowiązana jest do uwzględnienia wszelkich zmian mających wpływ na dane prezentowane w informacji dodatkowej na przykład: zmiany ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności ; zmiany w KPC ; zmiany związane z obowiązkowym MPP; zmiany w ustawie o finansach publicznych; zmiany związane z rachunkowością jednostek.
Zakres tych zmian jest większy i wpływa na informację dodatkową za rok 2019. Dodatkowo rok 2019 ujawnił nieprawidłowości w informacjach dodatkowych za rok 2018, co powoduje dodatkowo podjęcie działań eliminujących powtórzenie tych nieprawidłowości w sprawozdaniach za 2019 rok.

Program:
1.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – precyzyjne ustalenie w polityce rachunkowości wszelkich zasad w tym także klauzule związane z ustalaniem poziomu istotności – bardzo ważny element prezentacji – przykłady.
2.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – bardzo ważny element prezentacji w tym poprawne stosowanie Klasyfikacji Rodzajowej Środków trwałych.
3.Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – zasady pozyskiwania danych na potrzeby ustalania ceny rynkowej oraz ustalanie obiektywnej niemożności ustalenia takiej wartości – przykłady i pułapki.
4.Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – precyzyjne zasady dokonywania odpisów aktualizujących – przykłady i pułapki związane z błędną wyceną.
5.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – przykłady wyceny – pułapka związana z punktem 3 programu szkoleniowego.
6.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – zasady przyporządkowania i wyceny – przykłady
7.Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – definicja papieru wartościowego oraz pułapka związana z ewidencją druków ścisłego zarachowania – wyłączenia – przykłady
8.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – przykłady i pułapki związane z ustalaniem odpisu aktualizującego.
9.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – zarządzenie rezerwami i zasady ich tworzenia – kiedy można i kiedy należy je tworzyć obowiązkowo w tym zasady istotności.
10.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat.
11.Zasady podziału zobowiązań na krótkoterminowe oraz długoterminowe w bilansie jednostki oraz na kontach zespołu 2.
12.Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – przykłady.
13.Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ustalenie łącznej wartości na potrzeby prezentacji – przykłady.
14.Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – przykłady rozliczeń oraz prezentacji w bilansie oraz bieżącej ewidencji księgowej.
15.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – przykłady rozliczeń oraz wyceny w tym zarządzanie RMK w polityce rachunkowości.
16.Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – przykłady.
17.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – przykłady oraz wycena świadczeń i ich rodzaje.
18.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady wyceny oraz prezentacja w bilansie oraz bieżącej ewidencji – przykłady.
19.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – poprawne ustalenie wartości początkowej ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń w paragrafie klasyfikacji budżetowej 605 i 606 w związku z paragrafem 427 – przykłady i pułapki.
20.Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ustalenie zdarzeń(nadzwyczajna wartość) oraz charakter incydentalny – przykłady i pułapki związane z ustalaniem wartości przychodów i kosztów.
21.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 13 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok po zmianach przepisów prawa w 2019 roku

Styczeń 16 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za przygotowanie informacji dodatkowej do bilansu.

Korzyści:
Celem szkolenia jest kompleksowa prezentacja pozycji zawartych w informacji dodatkowej wraz ze wskazaniem rozwiązań dotyczących prezentacji danych związanych z funduszem pracy oraz budżetem. Informacja dodatkowa do bilansu po zmianach przepisów prawa wymaga uwzględnienia tych zmian w treści prezentowanych danych. Z uwagi na duży zakres zmian przepisów w roku 2019 zakres informacji dodatkowej za 2019 rok będzie odbiegać od danych prezentowanych za rok 2018.
Każda jednostka zobowiązana jest do uwzględnienia wszelkich zmian mających wpływ na dane prezentowane w informacji dodatkowej na przykład: zmiany ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności ; zmiany w KPC ; zmiany związane z obowiązkowym MPP; zmiany w ustawie o finansach publicznych; zmiany związane z rachunkowością jednostek.
Zakres tych zmian jest większy i wpływa na informację dodatkową za rok 2019. Dodatkowo rok 2019 ujawnił nieprawidłowości w informacjach dodatkowych za rok 2018, co powoduje dodatkowo podjęcie działań eliminujących powtórzenie tych nieprawidłowości w sprawozdaniach za 2019 rok.

Program:
1.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – precyzyjne ustalenie w polityce rachunkowości wszelkich zasad w tym także klauzule związane z ustalaniem poziomu istotności – bardzo ważny element prezentacji – przykłady.
2.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – bardzo ważny element prezentacji w tym poprawne stosowanie Klasyfikacji Rodzajowej Środków trwałych.
3.Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – zasady pozyskiwania danych na potrzeby ustalania ceny rynkowej oraz ustalanie obiektywnej niemożności ustalenia takiej wartości – przykłady i pułapki.
4.Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – precyzyjne zasady dokonywania odpisów aktualizujących – przykłady i pułapki związane z błędną wyceną.
5.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – przykłady wyceny – pułapka związana z punktem 3 programu szkoleniowego.
6.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – zasady przyporządkowania i wyceny – przykłady
7.Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – definicja papieru wartościowego oraz pułapka związana z ewidencją druków ścisłego zarachowania – wyłączenia – przykłady
8.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – przykłady i pułapki związane z ustalaniem odpisu aktualizującego.
9.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – zarządzenie rezerwami i zasady ich tworzenia – kiedy można i kiedy należy je tworzyć obowiązkowo w tym zasady istotności.
10.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat.
11.Zasady podziału zobowiązań na krótkoterminowe oraz długoterminowe w bilansie jednostki oraz na kontach zespołu 2.
12.Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – przykłady.
13.Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ustalenie łącznej wartości na potrzeby prezentacji – przykłady.
14.Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – przykłady rozliczeń oraz prezentacji w bilansie oraz bieżącej ewidencji księgowej.
15.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – przykłady rozliczeń oraz wyceny w tym zarządzanie RMK w polityce rachunkowości.
16.Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – przykłady.
17.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – przykłady oraz wycena świadczeń i ich rodzaje.
18.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady wyceny oraz prezentacja w bilansie oraz bieżącej ewidencji – przykłady.
19.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – poprawne ustalenie wartości początkowej ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń w paragrafie klasyfikacji budżetowej 605 i 606 w związku z paragrafem 427 – przykłady i pułapki.
20.Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ustalenie zdarzeń(nadzwyczajna wartość) oraz charakter incydentalny – przykłady i pułapki związane z ustalaniem wartości przychodów i kosztów.
21.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 13 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 16
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25