Instytucje kultury – akcja bilans 2018

Data szkolenia

20-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.02. wynosi 314,50 zł

Po 13.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest dla: głównych księgowych oraz pracowników wydziałów kultury urzędów.

Cel:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w Instytucjach Kultury oraz wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucji- dlatego został dla Państwa przygotowany obszerny materiał z tej tematyki .
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Program:
1.Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2.Przychody ( w tym: dotacje), koszty i fundusze w Instytucji Kultury.
3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:
– Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie;
– Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
4.Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie- księgowanie w zespole „5”.
5.Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
6.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja ( w tym: umorzenie i amortyzacja ) – po zmianach.:
1)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zmiana stanu prawnego od 2017r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
2)Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010- zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017r. i 2018r.
3)NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak go należało wprowadzić i stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych – Instytucjach Kultury:
– Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor – z uwzględnieniem KSR nr 11,
– Specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały – obiekt inwentarzowy( w tym obiekty sieciowe środków trwałych).
– Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – części składowe i części peryferyjne,
– Ogólne zasady ustalania wartości początkowej: Jednorazowy odpis wartości początkowej – z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
– Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie: syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
– Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych – KSR nr 11.
– Wartości niematerialne i prawne- zasady ujęcia ( w tym licencje OEM).
– Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji)- określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
– Kryteria klasyfikacji nakładów: ulepszenie lub bieżące użytkowanie środka trwałego: Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
7.Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
8.Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2018 w Instytucjach Kultury:
– czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych,
– wycena bilansowa aktywów i pasywów,
– odpisy aktualizacyjne,
– naliczanie odsetek od należności ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne,
– wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.
9.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.(wzory) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości.
10.Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach – nowy wzór.
11.Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – Korekta odliczeń (wypełnione przykłady): roczna; 5-letnia; 10-letnia.
12.Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych
i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Instytucje kultury – akcja bilans 2018

Luty 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest dla: głównych księgowych oraz pracowników wydziałów kultury urzędów.

Cel:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w Instytucjach Kultury oraz wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Instytucji- dlatego został dla Państwa przygotowany obszerny materiał z tej tematyki .
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Program:
1.Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2.Przychody ( w tym: dotacje), koszty i fundusze w Instytucji Kultury.
3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:
– Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie;
– Skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
4.Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie- księgowanie w zespole „5”.
5.Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
6.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja ( w tym: umorzenie i amortyzacja ) – po zmianach.:
1)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zmiana stanu prawnego od 2017r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
2)Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010- zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017r. i 2018r.
3)NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak go należało wprowadzić i stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych – Instytucjach Kultury:
– Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor – z uwzględnieniem KSR nr 11,
– Specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały – obiekt inwentarzowy( w tym obiekty sieciowe środków trwałych).
– Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – części składowe i części peryferyjne,
– Ogólne zasady ustalania wartości początkowej: Jednorazowy odpis wartości początkowej – z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
– Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie: syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
– Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych – KSR nr 11.
– Wartości niematerialne i prawne- zasady ujęcia ( w tym licencje OEM).
– Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji)- określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
– Kryteria klasyfikacji nakładów: ulepszenie lub bieżące użytkowanie środka trwałego: Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
7.Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
8.Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2018 w Instytucjach Kultury:
– czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych,
– wycena bilansowa aktywów i pasywów,
– odpisy aktualizacyjne,
– naliczanie odsetek od należności ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne,
– wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.
9.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.(wzory) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości.
10.Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach – nowy wzór.
11.Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – Korekta odliczeń (wypełnione przykłady): roczna; 5-letnia; 10-letnia.
12.Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych
i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25