Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Data szkolenia

13-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.05. wynosi 314,50 zł

Po 6.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej we wszystkich najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się ze sposobem oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym; poznać
w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora;
– nabyć umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy;
– porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia zadań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.

Program:

 1. Formy organizacyjne działalności kulturalnej: opery, teatry, filharmonie; muzea, instytuty, ośrodki kultury, biblioteki, galerie i inne.
 2. Organizatorzy działalności kulturalnej:
  a) Definicja i zakres pojęcia kultura, działalność kulturalna.
  b) Państwowe instytucje kultury.
  c) Samorządowe instytucje kultury.
 3. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru:
  a) Umowa na przeprowadzenie audytu działalności jednostki.
  b) Cele audytu i zakres oceny.
  c) Sposób prowadzenia czynności audytowych.
  d) Prawa i obowiązki audytora i jednostki audytowanej.
 4. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów:
  a) Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.
  b) Ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych mechanizmów kontrolnych.
  c) Przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności.
  d) Wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji.
 5. Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki:
  a) Podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele.
  b) Ocena statutu i regulaminu organizacyjnego.
  c) Ocena realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki – pracownicy merytoryczni (programowi), obsługi i administracyjni (księgowość).
  d) Czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem.
  e) Wynagradzanie pracowników instytucji kultury – ocena działań zarządczych Kierownictwa jednostki.
  f) Umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów.
 6. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki.
  a) Cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju.
  b) Program/kalendarz imprez kulturalnych –roczny plan pracy działalności merytorycznej.
  c) Ocena planowania strategicznego- program rozwoju.
  d) Ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki.
  e) Imprezy artystyczne – ocena przygotowania i realizacji zadań.
  f)Imprezy rozrywkowe – sposób ich prowadzenia.
  g)Ocena realizacji imprez .
  h)Ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring.
 7. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki.
 8. Gospodarowanie mieniem jednostki.
 9. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 10. Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury.
 11. Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora.

Prowadzący:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

 • To event minęło.

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Maj 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej we wszystkich najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się ze sposobem oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym; poznać
w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora;
– nabyć umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy;
– porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia zadań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.

Program:

 1. Formy organizacyjne działalności kulturalnej: opery, teatry, filharmonie; muzea, instytuty, ośrodki kultury, biblioteki, galerie i inne.
 2. Organizatorzy działalności kulturalnej:
  a) Definicja i zakres pojęcia kultura, działalność kulturalna.
  b) Państwowe instytucje kultury.
  c) Samorządowe instytucje kultury.
 3. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru:
  a) Umowa na przeprowadzenie audytu działalności jednostki.
  b) Cele audytu i zakres oceny.
  c) Sposób prowadzenia czynności audytowych.
  d) Prawa i obowiązki audytora i jednostki audytowanej.
 4. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów:
  a) Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.
  b) Ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych mechanizmów kontrolnych.
  c) Przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności.
  d) Wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji.
 5. Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki:
  a) Podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele.
  b) Ocena statutu i regulaminu organizacyjnego.
  c) Ocena realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki – pracownicy merytoryczni (programowi), obsługi i administracyjni (księgowość).
  d) Czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem.
  e) Wynagradzanie pracowników instytucji kultury – ocena działań zarządczych Kierownictwa jednostki.
  f) Umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów.
 6. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki.
  a) Cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju.
  b) Program/kalendarz imprez kulturalnych –roczny plan pracy działalności merytorycznej.
  c) Ocena planowania strategicznego- program rozwoju.
  d) Ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki.
  e) Imprezy artystyczne – ocena przygotowania i realizacji zadań.
  f)Imprezy rozrywkowe – sposób ich prowadzenia.
  g)Ocena realizacji imprez .
  h)Ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring.
 7. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki.
 8. Gospodarowanie mieniem jednostki.
 9. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 10. Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury.
 11. Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora.

Prowadzący:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 13
Czas:
09:00 - 14:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25