Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Data:
27 sierpnia 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program:
1.    Istota i zadania inwentaryzacji.

2.    Przedmiot inwentaryzacji.

3.    Rodzaje i formy inwentaryzacji.

4.    Metody inwentaryzacji.

5.    Terminy inwentaryzacji.

6.    Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

7.    Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

8.    Etapy inwentaryzacji.

9.   Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

10.  Przygotowanie inwentaryzacji.

11.   Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

 • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
 • prace organizacyjne przed spisem,
 • arkusze spisowe,
 • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
 • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
 • rozliczenie spisu z natury.

12.  Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

13.  Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 • środków trwałych w budowie,
 • należności spornych i wątpliwych,
 • rozrachunków publicznoprawnych.

14.   Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

 • istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
 • ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

15.   Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

16.   Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

17.   Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:
Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole