Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku ? Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego

Data szkolenia

12-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.09. wynosi 314,50 zł

Po 5.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem.

Cel:
Na szkoleniu zostaną omówione aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu
i przedsiębiorcy. Omówimy jak reagować na sygnały o naruszeniu zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży? Ponadto wskażemy jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje Konstytucji biznesu.

Program:
1.Nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego:
– jak wydawać zezwolenia w przypadku braku nowych przepisów prawa miejscowego ?
– możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
– zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym,
– jak funkcjonują w praktyce odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu,
– gdzie można spożywać alkohol na festynach?
– jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu,
– nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych – kto przeprowadza oględziny,
2.Konstytucja dla przedsiębiorców – jak pogodzić jej zapisy z obowiązującymi przepisami prawa w bieżącej praktyce organu?
3.Zakaz reklamy alkoholu w placówkach handlowych – praktyczne aspekty problemu .
4.Wnoszenie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września 2018 roku- obowiązki organu zezwalającego:
– termin wpłaty – 30 września niedziela,
– rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
– procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
– jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia ,
– prawidłowe ustalenie okresu karencji,
– działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
5.Zmiana treści zezwolenia – kiedy i w jakim trybie ją przeprowadzić :
– kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować,
– dekomunizacja nazw ulic,
– zmiany numeracji nieruchomości,
– zmiany nazwy firmy, nazwiska , itp.,
– czy wpisywać adres magazynu dystrybucyjnego do treści zezwolenia,
6.Prawidłowe zastosowanie nowych przepisów KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
– jak oceniać i przyjmować tytuł prawny do lokalu,
– zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku ,
– nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
– doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia .
– rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia ,
– obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw,
– obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
– istota i procedura rozpoznania ponaglenia;
– zezwolenia jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe
– jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.
– zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
– termin i forma zrzeczenia się ,
– stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
– skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
– wykonalność a ostateczność decyzji .
7.Procedura kontroli wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:
– analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa – jak ją przeprowadzić?
– obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
– jak ustalić liczbę kontroli i wyznaczyć podmioty kontrolowane,
– zakaz ponownej kontroli – czego dotyczy,
– skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego ,
– najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
8.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
– kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać,
– istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
– terminy załatwienia wniosku i procedura organu,
– kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prowadząca: – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną
KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku ? Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego

Wrzesień 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem.

Cel:
Na szkoleniu zostaną omówione aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu
i przedsiębiorcy. Omówimy jak reagować na sygnały o naruszeniu zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży? Ponadto wskażemy jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje Konstytucji biznesu.

Program:
1.Nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego:
– jak wydawać zezwolenia w przypadku braku nowych przepisów prawa miejscowego ?
– możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
– zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym,
– jak funkcjonują w praktyce odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu,
– gdzie można spożywać alkohol na festynach?
– jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu,
– nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych – kto przeprowadza oględziny,
2.Konstytucja dla przedsiębiorców – jak pogodzić jej zapisy z obowiązującymi przepisami prawa w bieżącej praktyce organu?
3.Zakaz reklamy alkoholu w placówkach handlowych – praktyczne aspekty problemu .
4.Wnoszenie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września 2018 roku- obowiązki organu zezwalającego:
– termin wpłaty – 30 września niedziela,
– rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
– procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
– jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia ,
– prawidłowe ustalenie okresu karencji,
– działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
5.Zmiana treści zezwolenia – kiedy i w jakim trybie ją przeprowadzić :
– kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować,
– dekomunizacja nazw ulic,
– zmiany numeracji nieruchomości,
– zmiany nazwy firmy, nazwiska , itp.,
– czy wpisywać adres magazynu dystrybucyjnego do treści zezwolenia,
6.Prawidłowe zastosowanie nowych przepisów KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
– jak oceniać i przyjmować tytuł prawny do lokalu,
– zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku ,
– nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
– doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia .
– rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia ,
– obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw,
– obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
– istota i procedura rozpoznania ponaglenia;
– zezwolenia jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe
– jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.
– zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
– termin i forma zrzeczenia się ,
– stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
– skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
– wykonalność a ostateczność decyzji .
7.Procedura kontroli wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:
– analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa – jak ją przeprowadzić?
– obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
– jak ustalić liczbę kontroli i wyznaczyć podmioty kontrolowane,
– zakaz ponownej kontroli – czego dotyczy,
– skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego ,
– najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
8.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
– kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać,
– istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
– terminy załatwienia wniosku i procedura organu,
– kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prowadząca: – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną
KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25