Jednorazowe świadczenie „dobry start”

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz centrów usług wspólnych.

Data:
19 lipca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz centrów usług wspólnych.

Korzyści:
Rządowy program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci w do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start, będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiat. Zadanie to zostanie nałożone na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz starostę jako organ właściwy.

Program:
1.     Ogólne założenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

2.      Podmioty   uprawnione do uzyskania świadczenia.

3.      Organ właściwy do realizacji świadczenia.

4.      Możliwość upoważnienia innych jednostek organizacyjnych gminy do realizacji świadczenia.

5.      Warunki przyznawania świadczenia :

 • definicje ustawowe,
 • prawo do świadczenia a niepełnosprawność (definicja niepełnosprawności),
 • kryterium wieku,
 • rodzaje szkół w których nauka uprawnia do świadczenia,

6.      Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczenia:

 • wzór wniosku,
 • sposób dokumentowania przez wnioskodawców spełnienia warunków do otrzymania świadczenia,
 • wnioski składane w formie elektronicznej- termin od 1 lipca 2018,
 • terminy składania  i rozpatrywania wniosków-,
 • nieprawidłowo wypełniony wniosek

7.      Forma przyznania świadczenia

 • przyznanie świadczenia bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej,
 • kiedy jest wymagana decyzja administracyjna

8.      Nienależnie pobrane świadczenia – zasady zwrotu i tryb postępowania.

9.     Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Prowadzący:
Radca prawny,  praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole