Jednostki sektora finansów publicznych – nowy KSR NR 11„środki trwałe” – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – po zmianach 2018 r.

« powrót do wydarzeń

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

Data:
21 czerwca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych  instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe  przyporządkowanie bądź  nadzór nad wydatkami budżetowymi  i gospodarowanie mieniem jednostki.

Cel:
Na szkoleniu zostaną  omówione – wszystkie zmiany , które zostały wprowadzone w 2017 r. na 2018r. a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: aktualnie wprowadzany KSR nr 11 „Środki trwałe „( publikacja 29.V.2017r.) – jak go wprowadzić w jednostkach sektora finansów publicznych. Zagadnienia związane  z ewidencją  i właściwym ujęciem   środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie  zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy  osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jaki pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie  właściwych ewidencji,  właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich  finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich  z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają  z niewłaściwego przyporządkowania  oraz  uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  dość często  wynikają z niedostosowania  przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych. Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień  ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach   przepisów,  a tym samym  pomóc  w praktycznym ich stosowaniu.

Program:
1.   Wprowadzenie do tematu szkolenia.

2.   Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku:

  • trwały zarząd,
  • użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
  • użyczenie,
  • umowy  najmu i dzierżawy.

3.  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010, termin wprowadzania zmian.

4.  NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  (publikacja 29.05.2017 r.) – jak  wprowadzić zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych.

5.  Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie – z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego): syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

6.  Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie  ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

7.   Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych środków trwałych- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

8.   Nisko-cenne składniki majątku – ich amortyzacja i ujęcie w księgach- po zmianach przepisów.

9.   Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.

10.  Likwidacja środków trwałych.

11.   Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) po zmianie – z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.

12.   Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

13.  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadząca:
Wykładowca wyższych  uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole