Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Data:
11 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i szerokim omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające przytoczenie aktualnego orzecznictwa ww. sądów.

Program:
1.    Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:

 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
 • Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy.
 • Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania.
 • Pełnomocnik strony.
 • Terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu.
 • Ponaglenia.
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
 • Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
 • Udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy.
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego.
 • Zawieszenie postępowania.
 • Uzgodnienie decyzji z innymi organami.
 • Milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda.
 • Mediacja.

2.   Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.

3.   Postępowanie uproszczone.

4. Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania.

5. Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.

6. Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Prowadzący:
Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 6 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole