Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach

Data szkolenia

12-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.11. wynosi 314,50 zł

Po 6.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Cel:
– uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.
– przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
– omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: form wszczęcia postępowania administracyjnego; konstrukcji procesowej strony; wad podania; fikcji doręczeń; umorzenia postępowania; ustalania właściwości organów; obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności; wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne; rozstrzygnięcia w tej samej sprawie; weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw; relacji KPA do ustaw sektorowych.

Program:
I.KPA: elektronizacja postępowań
1.Postępowanie elektroniczne;
2.Pełnomocnictwo elektroniczne;
3.Doręczenia elektroniczne;
4.Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
5.Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
6.Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
7.Dokumenty sporządzane elektronicznie;
8.Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
9.Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II.Nowości w zasadach ogólnych postępowań
1.„Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;
2.Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
3.Nowa definicja decyzji prawomocnej.
III.KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
1.Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;
2.Obowiązek informacyjny w postępowaniach;
3.Nowe możliwości skutecznego doręczenia;
4.RODO a postępowania administracyjne;
5.Wyłączenie pracownika i organu;
6.Przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,
7.Obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,
8.Współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?
9.Obowiązek polubownego załatwiania spraw,
10.Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,
11.Problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,
12.Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
13.Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.
14.Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
15. Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.
16.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.
17.Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.
18.Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.
19.Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury
20.Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.
21.Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;
22.Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a – problemy praktyczne;
IV.Decyzja administracyjna
1.Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;
2.Forma decyzji;
3.Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);
4.Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;
5.Konstrukcja uzasadnienia decyzji;
6.Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);
7.Rygor natychmiastowej wykonalności;
8.Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;
9.Koszty postępowania.

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach

Listopad 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Cel:
– uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.
– przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
– omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: form wszczęcia postępowania administracyjnego; konstrukcji procesowej strony; wad podania; fikcji doręczeń; umorzenia postępowania; ustalania właściwości organów; obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności; wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne; rozstrzygnięcia w tej samej sprawie; weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw; relacji KPA do ustaw sektorowych.

Program:
I.KPA: elektronizacja postępowań
1.Postępowanie elektroniczne;
2.Pełnomocnictwo elektroniczne;
3.Doręczenia elektroniczne;
4.Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
5.Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
6.Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
7.Dokumenty sporządzane elektronicznie;
8.Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
9.Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II.Nowości w zasadach ogólnych postępowań
1.„Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;
2.Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
3.Nowa definicja decyzji prawomocnej.
III.KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
1.Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;
2.Obowiązek informacyjny w postępowaniach;
3.Nowe możliwości skutecznego doręczenia;
4.RODO a postępowania administracyjne;
5.Wyłączenie pracownika i organu;
6.Przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,
7.Obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,
8.Współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?
9.Obowiązek polubownego załatwiania spraw,
10.Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,
11.Problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,
12.Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
13.Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.
14.Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
15. Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.
16.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.
17.Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.
18.Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.
19.Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury
20.Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.
21.Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;
22.Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a – problemy praktyczne;
IV.Decyzja administracyjna
1.Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;
2.Forma decyzji;
3.Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);
4.Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;
5.Konstrukcja uzasadnienia decyzji;
6.Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);
7.Rygor natychmiastowej wykonalności;
8.Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;
9.Koszty postępowania.

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25