Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian – na przykładach

« powrót do wydarzeń

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności a w szczególności: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego tj. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich prowadzących sprawy administracyjne; pracowników innych jednostek podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym jednostki pomocy społecznej; audytorów i kontrolerów zatrudnionych w urzędach i innych jednostkach odpowiedzialnych za badanie i ocenę realizacji zadań; wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat nowych przepisów w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i ich stosowania w praktyce.

Start:
23 października 2017 09:00
Koniec:
23 października 2017 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

 Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności a w szczególności: pracowników  urzędów jednostek samorządu terytorialnego tj. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich prowadzących sprawy administracyjne; pracowników innych jednostek podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym jednostki pomocy społecznej; audytorów i kontrolerów zatrudnionych w urzędach i innych jednostkach odpowiedzialnych za badanie i ocenę realizacji zadań; wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat nowych przepisów w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i ich stosowania w praktyce.

Cele i korzyści:
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) , która weszła w życie 1 czerwca 2017 roku jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych. Ustawa przewiduje wprowadzenie wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między innymi zasadę przyjaznej interpretacji przepisów a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych i wprowadza zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wszystkich najistotniejszych zmian k.p.a., ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać i zrozumieć następujące zagadnienia:

 • nowe regulacje w zakresie polubownego, milczącego i uproszczonego załatwiania spraw, mediacji, reguł bezczynności, czy przewlekłości postępowania;
 • zasadę niedziałania na niekorzyść strony w razie wątpliwości, rozstrzyganie ich na jej korzyść;
 • nowe zasady wymierzania kar administracyjnych, przesłanki ich miarkowania, a nawet odstąpienia;
 • zmiany w obszarze zasady dwuinstancyjności postępowań administracyjnych, w szczególności wprowadzenia fakultatywnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • modyfikację zakresu postępowań odwoławczych poprzez wprowadzenie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej;
 • możliwości prowadzenia na wniosek strony/stron postępowania dowodowego w II instancji co do istoty, wreszcie wskazówki co do interpretacji przepisów prawa;
 • zmiany w zakresie terminu do uzupełnienia braków formalnych, liczenia terminów, jak również postępowania sądowo administracyjnego poprzez wyeliminowanie obowiązku wezwania do usunięcia prawa, jako warunku koniecznego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Program:
1.  Zagadnienia podstawowe postępowania administracyjnego.

2.  Ogólne zasady postępowania administracyjnego – zmiany.

3.  Zmiany w zasadach postępowania, w tym:

 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony,
 • kontynuacja „zasady pewności prawa”,
 • polubowne załatwienie spraw,
 • wyjątki od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego,
 • prawomocność decyzji.

4.  Postępowanie w pierwszej instancji,  w tym:

 • obwieszczenie publiczne i ogłoszenia,
 • terminy – zasady obliczania, zmiany, liczenie terminów,
 • terminy załatwiania spraw- konsekwencje, ponaglenie, odpowiedzialność.

5.  Nowa instytucja w K.p.a. – postępowanie mediacyjne.

6.  Ugoda administracyjna – nowe rozwiązania prawne.

7.   Nowość–postępowanie szczególne:

 • postępowanie uproszczone,
 • milczące załatwienie sprawy.

8.   Rozstrzygnięcia w postępowaniu:

 • decyzja administracyjna – nowy katalog elementów decyzji,
 • pouczenie stron w decyzji.

9.   Nowe postepowanie odwoławcze:

 • skutki wniesienia odwołania, zrzeczenie się prawa do odwołania,
 • rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji,
 • wiążące wytyczne dla organu I instancji,
 • pouczenie w decyzji organu II instancji,
 • sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej.

10. Skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu I instancji – organu centralnego.

11. Skarga do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowania i bezczynność organu.

12. Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego:

 • likwidacja wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 • termin do wniesienia skargi,
 • zmiany dla organów i dla sądu.

13. Administracyjne kary pieniężne.

 • wymierzanie kar,
 • dyrektywy wymiaru kary,

14. Europejska współpraca administracyjna.

Prowadzący:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związana od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 października 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole