Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Data szkolenia

29-08-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.08. wynosi 314,50 zł

Po 22.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy jednostek pomocy społecznej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Cel:
Omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej, w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: form wszczęcia postępowania administracyjnego; konstrukcji procesowej strony; wad podania; fikcji doręczeń; umorzenia postępowania; ustalania właściwości organów; obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności; wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne; rozstrzygnięcia w tej samej sprawie; weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw; zwrotu świadczenia nienależnie pobranego; relacji KPA do Ustawy o Pomocy Społecznej i innych ustaw sektorowych.

Program:
I.KPA po nowelizacji z dnia 1 czerwca 2017 roku a Pomoc Społeczna
1.Postępowanie elektroniczne;
2.Pełnomocnictwo elektroniczne;
3.Doręczenia elektroniczne;
4.Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
5.Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
6.Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
7.Dokumenty sporządzane elektronicznie;
8.Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
9.Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II.KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
1.Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
2.Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
3.Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
4.Strona postępowania administracyjnego.
5.Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
6.Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
7.Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
8.Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia, obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
9.Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
10.Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
11.Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.
12.Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
13.Udostępnianie akt stronom postępowania.
14.Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji
15.Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
16.Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
17.Braki istotne i nieistotne pism.
18.Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
19.Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
20.Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
21.Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
22.Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania
23.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
24.Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
25.Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
26.Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
27.Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
28.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
29.Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
30.Decyzje organu odwoławczego
31.Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
32.Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
33.Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności.
34.Procedura wydawania zaświadczeń
35.Postępowanie skargowo-wnioskowe
III.Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej:
1.Postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
2.Kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
3.Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
4.Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
5.Procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
IV.Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: wydawanie decyzji z zakresu świadczeń; zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych; wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia; ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Sierpień 29 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy jednostek pomocy społecznej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Cel:
Omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej, w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: form wszczęcia postępowania administracyjnego; konstrukcji procesowej strony; wad podania; fikcji doręczeń; umorzenia postępowania; ustalania właściwości organów; obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności; wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne; rozstrzygnięcia w tej samej sprawie; weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw; zwrotu świadczenia nienależnie pobranego; relacji KPA do Ustawy o Pomocy Społecznej i innych ustaw sektorowych.

Program:
I.KPA po nowelizacji z dnia 1 czerwca 2017 roku a Pomoc Społeczna
1.Postępowanie elektroniczne;
2.Pełnomocnictwo elektroniczne;
3.Doręczenia elektroniczne;
4.Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
5.Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
6.Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
7.Dokumenty sporządzane elektronicznie;
8.Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
9.Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II.KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
1.Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
2.Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
3.Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
4.Strona postępowania administracyjnego.
5.Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
6.Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
7.Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
8.Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia, obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
9.Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
10.Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
11.Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.
12.Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
13.Udostępnianie akt stronom postępowania.
14.Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji
15.Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
16.Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
17.Braki istotne i nieistotne pism.
18.Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
19.Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
20.Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
21.Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
22.Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania
23.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
24.Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
25.Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
26.Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
27.Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
28.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
29.Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
30.Decyzje organu odwoławczego
31.Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
32.Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
33.Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności.
34.Procedura wydawania zaświadczeń
35.Postępowanie skargowo-wnioskowe
III.Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej:
1.Postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
2.Kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
3.Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
4.Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
5.Procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
IV.Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: wydawanie decyzji z zakresu świadczeń; zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych; wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia; ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 29
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25