Komisja skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego – główne zadania, podstawowe zasady działania oraz zasadnicze pojęcia i reguły funkcjonowania

Data szkolenia

15-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.04. wynosi 314,50 zł

Po 8.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach.

Program:
1. Przepisy regulujące załatwianie skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego.
2. Potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w nowej kadencji samorządu terytorialnego w celu powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zakresu jej działania oraz wprowadzenia w związku z jej powołaniem zmian w Statucie . Analiza przepisów na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym.
3. Przedmiot i zakres postępowania w skargach, wnioskach i petycji – podstawowe pojęcia i zasady załatwiania (prowadzenia postępowania administracyjnego) przez komisję skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego.
4. Kompletna podstawa prawna w uchwale w sprawie skarg, wniosków i petycji – wskazanie kompetencji rady poprzez np. powołanie się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
5. Obowiązek umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowania cyfrowego (skanu) każdej rozpatrywanej petycji (petycje przekazane do rozpatrzenia do właściwych podmiotów nie podlegają opublikowaniu) i aktualizowania danych, dotyczących przebiegu postępowania i sposobu załatwienia petycji.
6. Publikacja uchwał w sprawie skarg, wniosków i petycji.
7. Terminy załatwienia skarg, wniosków i petycji – różnice, podobieństwa oraz praktyczne konsekwencje w załatwianiu konkretnej sprawy.
8. Rejestracja i przechowywanie akt w zakresie skarg, wniosków i petycji. Prawidłowe oznaczenie teczek przedmiotowych według jednolitego rzeczowego wykazu akt: 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), 1511 – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości oraz 152 – Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli.
9. Pouczenia i klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wniosków i petycji:
• w piśmie przedłużającym termin załatwiania skargi i wniosku /obligatoryjne/ ,
• w przypadku odpowiedzi uznającej skargę za nieuzasadnioną /obligatoryjne/ ,
• w przypadku odpowiedzi na wniosek /fakultatywne/,
• klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje w związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 roku – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Problemy do rozwiązania przez komisję skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego:
• przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji;
• stosunek komisji do ofert handlowych jako „nowoczesnej formy” skarg, wniosków i petycji wpływających masowo do wszystkich urzędów administracji publicznej.

11. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach – podstawowe kierunki postępowania i rozstrzygnięcia w tym zakresie
12. Najczęściej popełniane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie dotychczasowej praktyki załatwiania skarg, wniosków
i petycji – perspektywa 2018 roku.
13. Pytania uczestników szkolenia – odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników szkolenia (pytania można zgłaszać pisemnie bezpośrednio przed rozpoczęciem się szkolenia, w trakcie jego trwania lub w czasie zapisywania się na szkolenie w OCDL).
14. Podsumowanie i zakończenie szkolenia – wnioski na przyszłość i indywidualne rozmowy z uczestnikami.
Prowadzący: pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Komisja skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego – główne zadania, podstawowe zasady działania oraz zasadnicze pojęcia i reguły funkcjonowania

Kwiecień 15 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach.

Program:
1. Przepisy regulujące załatwianie skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego.
2. Potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w nowej kadencji samorządu terytorialnego w celu powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zakresu jej działania oraz wprowadzenia w związku z jej powołaniem zmian w Statucie . Analiza przepisów na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym.
3. Przedmiot i zakres postępowania w skargach, wnioskach i petycji – podstawowe pojęcia i zasady załatwiania (prowadzenia postępowania administracyjnego) przez komisję skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego.
4. Kompletna podstawa prawna w uchwale w sprawie skarg, wniosków i petycji – wskazanie kompetencji rady poprzez np. powołanie się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
5. Obowiązek umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowania cyfrowego (skanu) każdej rozpatrywanej petycji (petycje przekazane do rozpatrzenia do właściwych podmiotów nie podlegają opublikowaniu) i aktualizowania danych, dotyczących przebiegu postępowania i sposobu załatwienia petycji.
6. Publikacja uchwał w sprawie skarg, wniosków i petycji.
7. Terminy załatwienia skarg, wniosków i petycji – różnice, podobieństwa oraz praktyczne konsekwencje w załatwianiu konkretnej sprawy.
8. Rejestracja i przechowywanie akt w zakresie skarg, wniosków i petycji. Prawidłowe oznaczenie teczek przedmiotowych według jednolitego rzeczowego wykazu akt: 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), 1511 – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości oraz 152 – Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli.
9. Pouczenia i klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wniosków i petycji:
• w piśmie przedłużającym termin załatwiania skargi i wniosku /obligatoryjne/ ,
• w przypadku odpowiedzi uznającej skargę za nieuzasadnioną /obligatoryjne/ ,
• w przypadku odpowiedzi na wniosek /fakultatywne/,
• klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje w związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 roku – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Problemy do rozwiązania przez komisję skarg, wniosków i petycji w jednostce samorządu terytorialnego:
• przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji;
• stosunek komisji do ofert handlowych jako „nowoczesnej formy” skarg, wniosków i petycji wpływających masowo do wszystkich urzędów administracji publicznej.

11. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach – podstawowe kierunki postępowania i rozstrzygnięcia w tym zakresie
12. Najczęściej popełniane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie dotychczasowej praktyki załatwiania skarg, wniosków
i petycji – perspektywa 2018 roku.
13. Pytania uczestników szkolenia – odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników szkolenia (pytania można zgłaszać pisemnie bezpośrednio przed rozpoczęciem się szkolenia, w trakcie jego trwania lub w czasie zapisywania się na szkolenie w OCDL).
14. Podsumowanie i zakończenie szkolenia – wnioski na przyszłość i indywidualne rozmowy z uczestnikami.
Prowadzący: pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Szczegóły

Data:
Kwiecień 15
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25