Kompendium głównego księgowego instytucji kultury – rachunkowość, plan kont, majątek – w 2019 roku – po zmianach

Data szkolenia

19-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.11. wynosi 314,50 zł

Po 15.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

Cel szkolenia i korzyści z udziału w szkoleniu:
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki: Wzorcowa Polityka rachunkowości, ZPK, Obieg dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dot. inwentaryzacji.

Program:
1.Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2.Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”), Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, zaliczki – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego
4.Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
5.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?)
b)jakie źródło finansowania?
1)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zmiana stanu prawnego od 2017r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
2)Klasyfikacja Środków Trwałych – zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych.
3)NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” – jak wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.
– Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor – z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot.
– Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie przepisów: syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
– Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
– Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego (w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki) : zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.
– Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) – ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
– Zasady i metody amortyzacji – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
7.Wybrane zagadnienia: odpisy aktualizacyjne; odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017 r.,
8.Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach.
9.Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – Korekta odliczeń (wypełnione przykłady): roczna; 5 i 10-letnia.
10.Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kompendium głównego księgowego instytucji kultury – rachunkowość, plan kont, majątek – w 2019 roku – po zmianach

Listopad 19 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

Cel szkolenia i korzyści z udziału w szkoleniu:
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki: Wzorcowa Polityka rachunkowości, ZPK, Obieg dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dot. inwentaryzacji.

Program:
1.Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2.Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”), Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, zaliczki – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego
4.Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
5.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?)
b)jakie źródło finansowania?
1)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zmiana stanu prawnego od 2017r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
2)Klasyfikacja Środków Trwałych – zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych.
3)NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” – jak wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.
– Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor – z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot.
– Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie przepisów: syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
– Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
– Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego (w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki) : zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.
– Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) – ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
– Zasady i metody amortyzacji – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
7.Wybrane zagadnienia: odpisy aktualizacyjne; odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017 r.,
8.Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach.
9.Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – Korekta odliczeń (wypełnione przykłady): roczna; 5 i 10-letnia.
10.Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 19
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25