Konstytucja biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach.

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

Data:
24 września 2018 08:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów  gmin zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

Korzyści:
Poznanie zadań gmin w ramach CEIDG po wejściu w życie nowych przepisów, które obowiązują
od 30 kwietnia 2018 roku.

Program:

 1. Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647), ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018.649).
 2. Zmiany w CEIDG w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego).
 3. Ułatwienia podczas rejestracji działalności gospodarczej, nowe zasady komunikacji z przedsiębiorcami, możliwość rejestracji jako podatnik VAT za pośrednictwem CEIDG.
 4. Formularz CEIDG-1.
 5. Działalność nierejestrowa.
 6. Ulga na start.
 7. Podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
 8. Ograniczenie ilości danych adresowych wpisywanych do CEIDG.
 9. Nowe zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 10. Nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
 11. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
 12. Nowe zasady zgłaszania informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
 13. Zmiana wpisu wykreślonego.
 14. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 15. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
 16. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
 17. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
 18. Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
 19. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
 20. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
 21. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 22. Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
 23. Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej.
 24. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.

Prowadzący:

Główny spec­jal­ista w Refera­cie Infor­ma­cji i Obsłu­gi Przed­siębior­ców Urzę­du Mias­ta Lubli­na, od kilku lat zaj­mu­ją­cy się ewidencją dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, doświad­c­zony trener i wykład­ow­ca.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 18 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole