Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Data szkolenia

17-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.06. wynosi 314,50 zł

Po 10.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do: kontrolerów i audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystentów audytu i pracowników ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości; wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

Cele i korzyści:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli wewnętrznej i prowadzenia czynności audytowych.

Program:
1.Ogólne informacje o obowiązku prowadzenia kontroli i audytu.
a) Audyt i kontrola – podobieństwa i różnice.
b) Audyt obligatoryjny i fakultatywny w jednostce – od czego zależy.
c) Wymagania wobec kontrolera i audytora wewnętrznego.
d) Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w jednostce – przykłady.
2. Kształtowanie się systemu kontroli wewnętrznej i zmian prawa w zakresie audytu wewnętrznego – powody zmian.
a) Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza -wymogi
b) Dotychczasowy sposób prowadzenia audytu w jednostce – analiza historyczna.
c) Wymogi w zakresie sposobu, terminów i organizacji czynności audytowych.
d) Dokumentowanie czynności audytowych – forma zatrudnienia audytora.
e) Problem efektywności działań kontrolnych i audytowych – próba naprawy.
f) Regulacje w zakresie kontroli wewnętrznej a zmiany przepisów w zakresie audytuw 2015 roku – oczekiwania wobec kontroli i audytu.
3. Standardy kontroli i audytu oraz analiza ryzyka w audycie.
a) Standardy INTOSAI i Model COSO
b) Zarządzanie ryzykiem w jednostce – sposób prowadzenia analizy ryzyka.
c) Ryzyka wpływające na cele i zadania jednostki.
d) Dokumentacja w jednostce niezbędna dla celów kontroli i audytu – wymogi i konieczne elementy.
e) Ocena ryzyka w jednostce.
4. Plan kontroli i plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z wykonania planów.
a) Elementy planu kontroli i audytu – omówienie.
b) Zmiany planu w trakcie roku – powody i zasady zmian.
c) Brak planu kontroli i audytu w jednostce – sposób postępowania.
d) Sprawozdanie z wykonania planu kontroli i audytu – wymogi dokumentu i ich omówienie.
5. Zadania kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego.
a) Sposób prowadzenia czynności kontrolnych.
b) Definicja mechanizmów kontroli.
c) Zadania kontrolne i audytowe zapewniające.
d) Zadania doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania czynności.
e) Czynności sprawdzające.
f) Definicja zaleceń i monitorowanie realizacji zaleceń.
6. Sposób przeprowadzenia kontroli i zadania zapewniającego w audycie.
a) Wstępny przegląd – obowiązek prowadzenia.
b) Narada otwierająca – możliwość a nie obowiązek.
c) Program zadania – obligatoryjne elementy.
d) Zmiany planu – zmiany dokumentu.
e) Metody doboru próby do badania oraz techniki badania.
f) Prowadzenie czynności kontrolnych i audytowych w jednostce.
g) Prezentacja wstępnych wyników zadania przez audytora.
h) Protokół z kontroli i sprawozdanie z zadania zapewniającego – elementy niezbędne.
i) Procedura akceptacji wyników zadania i zastrzeżeń do dokumentu.
j) Monitorowanie realizacji zadań – sposób prowadzenia.
7. Czynności doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania
a) Wymogi dla czynności doradczych określone w standardach audytu.
b) Wymogi dla czynności doradczych określone w rozporządzeniu metodologicznym
c) Ograniczenia w prowadzeniu czynności doradczych.
d) Cel prowadzenia czynności doradczych.
e) Sposób dokumentowania czynności doradczych – doświadczenia z praktyki.
8. Czynności sprawdzające w kontroli i audycie.
a) Sposób prowadzenia czynności, cel i zakres.
b) Notatka informacyjna – elementy dokumentu.
c) Obowiązkowy element planu audytu.
d) Różnica pomiędzy monitorowaniem zaleceń a czynnościami sprawdzającymi.
9. Efektywność podejmowanych działań przez kontrolera i audytora.
a) Mierzenie pracy kontrolera i audytora – czy to jest możliwe
b) Audytor zatrudniony w jednostce a usługodawca zewnętrzny – różna efektywność działań
c) Systematyczna ocena kontroli zarządczej a faktyczne działania audytora w ciągu roku.
d) Ocena jakości pracy audytora – oceny zewnętrzne i wewnętrzne
e) Wyniki kontroli zewnętrznych pracy audytora – omówienie.

Prowadzący:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007.
Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Czerwiec 17 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do: kontrolerów i audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystentów audytu i pracowników ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości; wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

Cele i korzyści:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli wewnętrznej i prowadzenia czynności audytowych.

Program:
1.Ogólne informacje o obowiązku prowadzenia kontroli i audytu.
a) Audyt i kontrola – podobieństwa i różnice.
b) Audyt obligatoryjny i fakultatywny w jednostce – od czego zależy.
c) Wymagania wobec kontrolera i audytora wewnętrznego.
d) Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w jednostce – przykłady.
2. Kształtowanie się systemu kontroli wewnętrznej i zmian prawa w zakresie audytu wewnętrznego – powody zmian.
a) Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza -wymogi
b) Dotychczasowy sposób prowadzenia audytu w jednostce – analiza historyczna.
c) Wymogi w zakresie sposobu, terminów i organizacji czynności audytowych.
d) Dokumentowanie czynności audytowych – forma zatrudnienia audytora.
e) Problem efektywności działań kontrolnych i audytowych – próba naprawy.
f) Regulacje w zakresie kontroli wewnętrznej a zmiany przepisów w zakresie audytuw 2015 roku – oczekiwania wobec kontroli i audytu.
3. Standardy kontroli i audytu oraz analiza ryzyka w audycie.
a) Standardy INTOSAI i Model COSO
b) Zarządzanie ryzykiem w jednostce – sposób prowadzenia analizy ryzyka.
c) Ryzyka wpływające na cele i zadania jednostki.
d) Dokumentacja w jednostce niezbędna dla celów kontroli i audytu – wymogi i konieczne elementy.
e) Ocena ryzyka w jednostce.
4. Plan kontroli i plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z wykonania planów.
a) Elementy planu kontroli i audytu – omówienie.
b) Zmiany planu w trakcie roku – powody i zasady zmian.
c) Brak planu kontroli i audytu w jednostce – sposób postępowania.
d) Sprawozdanie z wykonania planu kontroli i audytu – wymogi dokumentu i ich omówienie.
5. Zadania kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego.
a) Sposób prowadzenia czynności kontrolnych.
b) Definicja mechanizmów kontroli.
c) Zadania kontrolne i audytowe zapewniające.
d) Zadania doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania czynności.
e) Czynności sprawdzające.
f) Definicja zaleceń i monitorowanie realizacji zaleceń.
6. Sposób przeprowadzenia kontroli i zadania zapewniającego w audycie.
a) Wstępny przegląd – obowiązek prowadzenia.
b) Narada otwierająca – możliwość a nie obowiązek.
c) Program zadania – obligatoryjne elementy.
d) Zmiany planu – zmiany dokumentu.
e) Metody doboru próby do badania oraz techniki badania.
f) Prowadzenie czynności kontrolnych i audytowych w jednostce.
g) Prezentacja wstępnych wyników zadania przez audytora.
h) Protokół z kontroli i sprawozdanie z zadania zapewniającego – elementy niezbędne.
i) Procedura akceptacji wyników zadania i zastrzeżeń do dokumentu.
j) Monitorowanie realizacji zadań – sposób prowadzenia.
7. Czynności doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania
a) Wymogi dla czynności doradczych określone w standardach audytu.
b) Wymogi dla czynności doradczych określone w rozporządzeniu metodologicznym
c) Ograniczenia w prowadzeniu czynności doradczych.
d) Cel prowadzenia czynności doradczych.
e) Sposób dokumentowania czynności doradczych – doświadczenia z praktyki.
8. Czynności sprawdzające w kontroli i audycie.
a) Sposób prowadzenia czynności, cel i zakres.
b) Notatka informacyjna – elementy dokumentu.
c) Obowiązkowy element planu audytu.
d) Różnica pomiędzy monitorowaniem zaleceń a czynnościami sprawdzającymi.
9. Efektywność podejmowanych działań przez kontrolera i audytora.
a) Mierzenie pracy kontrolera i audytora – czy to jest możliwe
b) Audytor zatrudniony w jednostce a usługodawca zewnętrzny – różna efektywność działań
c) Systematyczna ocena kontroli zarządczej a faktyczne działania audytora w ciągu roku.
d) Ocena jakości pracy audytora – oceny zewnętrzne i wewnętrzne
e) Wyniki kontroli zewnętrznych pracy audytora – omówienie.

Prowadzący:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007.
Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 17
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl