Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 roku dokumenty w kontroli zarządczej ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem (praktyczne ujęcie) metody nadzorowania jednostek organizacyjnych jst monitoring kontroli zarządczej oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej

Data szkolenia

04-06-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.05. wynosi 314,50 zł

Po 28.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć co to jest kontrola zarządcza, kto za nią odpowiada, jakie są wymagane dokumenty i jakie aspekty systemu są najczęściej kontrolowane przez RIO i NIK. Wykładowca przedstawi jak realizować monitoring kontroli zarządczej oraz kto musi i jak można sporządzić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Uczestnicy będą również potrafić określać cele i zadania jednostek, mierniki efektywności działania oraz stworzyć do wyznaczonych celów i zadań system zarządzania ryzykiem.

Program:
1.Wstęp – kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
– definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki,
– wymagane uregulowania wewnętrzne,
– komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem,
– kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności: za sprawy finansowe; zamówienia publiczne; rachunkowość
kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Przykłady gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania,
– wybrane aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników w tym: wybrane czyny; wybrane aspekty prowadzonego postepowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2.Dokumenty w kontroli zarządczej: obligatoryjne; zalecane – dobra praktyka; fakultatywne.
3.Monitoring kontroli zarządczej: podstawowe narzędzia kontrolne wykorzystywane w monitoringu – monitoring: procedur; celów/zadań; mierników/wskaźników; stosowane dokumenty; samoocena kontroli zarządczej; rozliczanie z osiągniętych celów,
4.Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi jst.: metody bezpośredniego nadzoru; pozostałe mechanizmy kontrolne stosowane w nadzorze; dokumentowanie realizowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi.
5.Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej:
– gotowe wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (w jakim zakresie może mieć ono zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego),
– jak wypełniamy oświadczenie – co powinno, a co może zawierać,
– kto musi, a kto może i do kiedy składać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
6.Podstawa kontroli zarządczej czyli:
–cele strategiczne i operacyjne,
–odpowiednie ustalenie zadań – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
–osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności,
–praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli zarządcze (ćwiczenia)
7.Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej:
–różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
–główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
–kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
–zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
–monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
–praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego (ćwiczenia)
8.Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki
(zostanie omówiony z praktycznymi przykładami z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz ich analizy i wyceny, zostaną również zaprezentowane przykłady rejestrów ryzyka):
–definicja ryzyka,
–zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji,
–metody identyfikacji ryzyk,
–analiza ryzyk oraz wycena w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu/skutku na realizację zadań,
–właściciele ryzyk,
–ryzyko nieodłączne i rezydualne,
–poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego (apetyt na ryzyko),
–reakcja na ryzyko:
–tworzenie rejestru ryzyka – gotowe rozwiązania.
9.Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK – co jest kontrolowane i w jakim zakresie.

Prowadzący: prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca, praktyk z doświadczeniem zdobytym w jednostce kontroli i nadzoru nad jst oraz w jednostce samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 roku dokumenty w kontroli zarządczej ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem (praktyczne ujęcie) metody nadzorowania jednostek organizacyjnych jst monitoring kontroli zarządczej oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej

Czerwiec 4 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć co to jest kontrola zarządcza, kto za nią odpowiada, jakie są wymagane dokumenty i jakie aspekty systemu są najczęściej kontrolowane przez RIO i NIK. Wykładowca przedstawi jak realizować monitoring kontroli zarządczej oraz kto musi i jak można sporządzić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Uczestnicy będą również potrafić określać cele i zadania jednostek, mierniki efektywności działania oraz stworzyć do wyznaczonych celów i zadań system zarządzania ryzykiem.

Program:
1.Wstęp – kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
– definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki,
– wymagane uregulowania wewnętrzne,
– komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem,
– kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności: za sprawy finansowe; zamówienia publiczne; rachunkowość
kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Przykłady gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania,
– wybrane aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników w tym: wybrane czyny; wybrane aspekty prowadzonego postepowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2.Dokumenty w kontroli zarządczej: obligatoryjne; zalecane – dobra praktyka; fakultatywne.
3.Monitoring kontroli zarządczej: podstawowe narzędzia kontrolne wykorzystywane w monitoringu – monitoring: procedur; celów/zadań; mierników/wskaźników; stosowane dokumenty; samoocena kontroli zarządczej; rozliczanie z osiągniętych celów,
4.Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi jst.: metody bezpośredniego nadzoru; pozostałe mechanizmy kontrolne stosowane w nadzorze; dokumentowanie realizowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi.
5.Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej:
– gotowe wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (w jakim zakresie może mieć ono zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego),
– jak wypełniamy oświadczenie – co powinno, a co może zawierać,
– kto musi, a kto może i do kiedy składać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
6.Podstawa kontroli zarządczej czyli:
–cele strategiczne i operacyjne,
–odpowiednie ustalenie zadań – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
–osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności,
–praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli zarządcze (ćwiczenia)
7.Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej:
–różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
–główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
–kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
–zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
–monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
–praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego (ćwiczenia)
8.Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki
(zostanie omówiony z praktycznymi przykładami z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz ich analizy i wyceny, zostaną również zaprezentowane przykłady rejestrów ryzyka):
–definicja ryzyka,
–zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji,
–metody identyfikacji ryzyk,
–analiza ryzyk oraz wycena w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu/skutku na realizację zadań,
–właściciele ryzyk,
–ryzyko nieodłączne i rezydualne,
–poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego (apetyt na ryzyko),
–reakcja na ryzyko:
–tworzenie rejestru ryzyka – gotowe rozwiązania.
9.Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK – co jest kontrolowane i w jakim zakresie.

Prowadzący: prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca, praktyk z doświadczeniem zdobytym w jednostce kontroli i nadzoru nad jst oraz w jednostce samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 4
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25