Postępowanie o zamówienie publiczne w formie elektronicznej – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Data szkolenia

17-02-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.02. wynosi 335,75 zł

Po 10.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

Korzyści:
Zapoznanie z zasadami dotyczącymi elektronizacji zamówień, w tym zmianami zawartymi w rozporządzeniu o elektronizacji oraz rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących m.in. kształtowania postanowień SIWZ uwzględniając wymogi elektronicznego składania JEDZ, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedstawienie wymagań związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych. Poznanie rodzajów podpisów elektronicznych i zasad ich walidacji.

Program:
I.Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – poczta elektroniczna, formularz na ePUAP, komercyjny portal e-usług, zagrożenia i ułatwienia, jaki model wybrać
II.Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej
1.Komu i kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny jest potrzebny, na co powinien zwrócić uwagę zamawiający i wykonawca przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu, data ważności podpisu) – problemy praktyki, w tym w świetle orzecznictwa KIO i opinii UZP
2.Jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany – instrumenty do walidacji
III.„Pułapki” i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i portali komercyjnych
1.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali
2.Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą
IV.Zasady publikacji SIWZ i jej zmian oraz zadawanie pytań do SIWZ
1.W jakiej formie wykonawca może zadawać pytania do SIWZ, czy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2.W jakiej formie zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ i gdzie je zamieszcza – miniPortal a portale komercyjne
3.Przykłady postanowień SIWZ w zakresie elementów wynikających z elektronizacji – dla miniPortalu i portali komercyjnych
V.Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania w postępowaniu prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
1.Forma oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzanie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej
2.Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi
3.Jak rozumieć oświadczenie i dokument elektroniczny, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody)
4.E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu, problemy praktyki u zamawiających na wybranych przykładach
VI.Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.
1.Reguły przesyłania elektronicznej oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na miniPortalu i portalach komercyjnych – podobieństwa i różnice
2.Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3.Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie
4.Forma pełnomocnictwa w orzecznictwie KIO
5.Otwarcie ofert elektronicznych i informacje z otwarcia – rozwiązania praktyczne, problemy z odszyfrowaniem ofert a unieważnienie postępowania
6.Jak „fizycznie” w praktyce zamawiający ma poprawić omyłki w elektronicznej ofercie
7.Kiedy można odstąpić od wymogu elektronicznej oferty lub jej części
VII. Wadium po elektronizacji, w tym wymagania co do wadium w formie innej niż pieniądz, jak w praktyce wyglądają elektroniczne gwarancje wadialne, czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium
VIII. Reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego (np. ofert) po elektronizacji oraz archiwizacja dokumentów elektronicznych.

Prowadzący: radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener na szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 12 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie o zamówienie publiczne w formie elektronicznej – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Luty 17 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

Korzyści:
Zapoznanie z zasadami dotyczącymi elektronizacji zamówień, w tym zmianami zawartymi w rozporządzeniu o elektronizacji oraz rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących m.in. kształtowania postanowień SIWZ uwzględniając wymogi elektronicznego składania JEDZ, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedstawienie wymagań związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych. Poznanie rodzajów podpisów elektronicznych i zasad ich walidacji.

Program:
I.Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – poczta elektroniczna, formularz na ePUAP, komercyjny portal e-usług, zagrożenia i ułatwienia, jaki model wybrać
II.Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej
1.Komu i kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny jest potrzebny, na co powinien zwrócić uwagę zamawiający i wykonawca przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu, data ważności podpisu) – problemy praktyki, w tym w świetle orzecznictwa KIO i opinii UZP
2.Jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany – instrumenty do walidacji
III.„Pułapki” i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i portali komercyjnych
1.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali
2.Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą
IV.Zasady publikacji SIWZ i jej zmian oraz zadawanie pytań do SIWZ
1.W jakiej formie wykonawca może zadawać pytania do SIWZ, czy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2.W jakiej formie zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ i gdzie je zamieszcza – miniPortal a portale komercyjne
3.Przykłady postanowień SIWZ w zakresie elementów wynikających z elektronizacji – dla miniPortalu i portali komercyjnych
V.Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania w postępowaniu prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
1.Forma oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzanie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej
2.Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi
3.Jak rozumieć oświadczenie i dokument elektroniczny, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody)
4.E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu, problemy praktyki u zamawiających na wybranych przykładach
VI.Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.
1.Reguły przesyłania elektronicznej oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na miniPortalu i portalach komercyjnych – podobieństwa i różnice
2.Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3.Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie
4.Forma pełnomocnictwa w orzecznictwie KIO
5.Otwarcie ofert elektronicznych i informacje z otwarcia – rozwiązania praktyczne, problemy z odszyfrowaniem ofert a unieważnienie postępowania
6.Jak „fizycznie” w praktyce zamawiający ma poprawić omyłki w elektronicznej ofercie
7.Kiedy można odstąpić od wymogu elektronicznej oferty lub jej części
VII. Wadium po elektronizacji, w tym wymagania co do wadium w formie innej niż pieniądz, jak w praktyce wyglądają elektroniczne gwarancje wadialne, czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium
VIII. Reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego (np. ofert) po elektronizacji oraz archiwizacja dokumentów elektronicznych.

Prowadzący: radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener na szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 12 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 17
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25