Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018.

« powrót do wydarzeń

Adresaci: Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych. Ogólne informacje o szkoleniu: W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości  obowiązek wystawiania […]

Start:
19 czerwca 2018 09:30
Koniec:
19 czerwca 2018 14:30
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.

Ogólne informacje o szkoleniu:
W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości  obowiązek wystawiania upomnień w stosunku do mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016r.,problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz zmienione od 28 kwietnia 2017r. kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe (zmiana zasad dystrybucji formularzy mandatów od 1 stycznia 2016r.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

Program:
1.  Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez  strażników straży gminnych/miejskich.

1.1.  W jaki sposób powstaje zobowiązanie?

1.2.  Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

1.3.  Miejsce i termin płatności mandatu.

1.4.  Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?

1.5.  Możliwość zapłaty mandatu kartą płatniczą – nowe rozwiązanie.

2.   Wybranie zagadnienia  związane z gospodarką drukami ścisłego zarachowania.

2.1.   Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.

2.2.   W jaki sposób powinny być ostemplowane bloczki mandatowe?

2.3.   Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?

2.4. Obowiązek inwentaryzacji i bieżącej kontroli bloczków mandatowych jako druków ścisłego zarachowania.

2.5.   Aktualnie obowiązujące zasady dystrybucji i rozliczania formularzy mandatów.

2.6.   Możliwość teleinformatycznego generowania formularzy mandatów.

3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych i kar porządkowych – wybrane zagadnienia.

3.1. Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów i kar porządkowych czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?

3.2. W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?

3.3.  Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu i kary porządkowej?

3.4.  Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.

3.5. Szczególne zasady rachunkowości należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne.

3.6. W oparciu o jakie dokumenty mandat i karę porządkową można przypisać i odpisać w księgach rachunkowych?

3.7. Jaką datę wpływu należności z tytułu mandatów przyjąć w przypadku zapłaty mandatu kartą płatniczą?

3.8.  Mandaty przedawnione – jak należy z nimi postępować, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty należy je wyksięgować?

3.9. Różnice w przedawnieniu należności z mandatów i z kar porządkowych – w jakim terminie się przedawniają?

3.10. Przedawnienie należności z kar porządkowych – jakie przepisy stosujemy?

3.11. Termin przedawnienia należności z tytułu kary porządkowej.

3.12. Przekazywanie dochodów z tytułu kar porządkowych do budżetu Państwa.

3.13. Czy wolno stosować ulgi w spłacie kar porządkowych?

3.14. Jaki organ jest właściwy do stosowania ulg (np. umorzenia) kary porządkowej?

4. Procedury postępowania w przypadku braku wpłat grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego lub kary porządkowej.

4.1.  czy od niezapłaconego w terminie mandatu pobiera się odsetki?

4.2. czy jest obowiązek wystawiania upomnień na niezapłacone mandaty? Zmiana przepisów od 1 stycznia 2016r.

4.3.  obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu mandatu,

4.4.  zmienione zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,

4.5.  brak obowiązku prowadzenia ewidencji upomnień,

4.6.  brak urzędowego wzoru upomnień

4.7. wystawianie upomnienia w przypadku braku wpłaty w tym optymalny termin wystawienia upomnienia po upływie terminu płatności,

4.8.  kiedy wystawić tytuł wykonawczy?

4.9.  jakie są wg aktualnych przepisów minimalne kwoty, na które upomnienie lub/i tytuł wykonawczy powinny być wystawione?

4.10.czy i kiedy można na mandat wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia?

4.11.  Omówienie i interpretacja pojęć: dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy.

4.12. aktualne zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.

Uwaga! W trakcie szkolenia część warsztatowa poświęcona poprawnemu wystawianiu tytułu wykonawczego wg  aktualnego wzoru ( po zmianie przepisów od września 2016r.).

5.  Czy istnieje obowiązek dochodzenia mandatu od osoby zmarłej?

6.  Czy mandat osoby zmarłej należy odpisać z ksiąg rachunkowych i w oparciu o jaki dokument?

Prowadzący:
Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Od wielu lat jest pracownikiem Urzędu Miasta, aktualnie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 14 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole