Nabór na wolne stanowiska urzędnicze,rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie, zmiana treści umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy

Data szkolenia

06-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.02. wynosi 314,50 zł

Po 28.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.
Korzyści:
Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem ,zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę.
-Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.
-Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy
-Zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy ( w tym dokumentacja pracownicza) i planowanymi zmianami w 2019 r.

Program:
I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
-Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
-Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
-Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
-Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
-Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
-Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
-Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
-Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska
-Etapy naboru
-Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
-Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze
-Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
-Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
-Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
-Termin składania dokumentów w procedurze naboru
-Treść regulaminu naboru – znaczenie
-Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
-Metody i techniki naboru
-Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
-Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
-Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru
-Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji
III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę
-Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
-Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
-Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
-Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
-Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
-Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
-Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
-Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
-Reorganizacja urzędu
-Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
-Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
IV. Wybrane zagadnienia prawa pracy
-Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 r. i planowane zmiany w 2019 r.
-Zarys zmian w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
-Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze,rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie, zmiana treści umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy

Marzec 6 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.
Korzyści:
Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem ,zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę.
-Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.
-Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy
-Zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy ( w tym dokumentacja pracownicza) i planowanymi zmianami w 2019 r.

Program:
I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
-Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
-Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
-Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
-Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
-Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
-Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
-Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
-Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska
-Etapy naboru
-Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
-Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze
-Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
-Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
-Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
-Termin składania dokumentów w procedurze naboru
-Treść regulaminu naboru – znaczenie
-Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
-Metody i techniki naboru
-Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
-Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
-Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru
-Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji
III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę
-Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
-Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
-Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
-Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
-Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
-Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
-Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
-Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
-Reorganizacja urzędu
-Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
-Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
IV. Wybrane zagadnienia prawa pracy
-Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 r. i planowane zmiany w 2019 r.
-Zarys zmian w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
-Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 6
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25