Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2019 roku, ustawa o zarządzie sukcesyjnym a zezwolenia alkoholowe. Aktualne zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce w 2019 roku. Jak skutecznie wydać, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu – porady dla początkujących i zaawansowanych

Data szkolenia

29-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.03. wynosi 314,50 zł

Po 22.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

Program szkolenia:
1.Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia oraz do 2 marca 2019 roku:
-2 marca 2019 r – termin wniesienia 30% opłaty – sobota – jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty,
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę,
-rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty,
2.Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku (wszczęcie postępowania – forma; czynności organu w trakcie postępowania; z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia; prawidłowe ustalenie okresu karencji)
3.Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(sposoby naliczenia zaległych należności; jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia; działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego).
4.Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
-co to są czynności zachowawcze,
-procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
5.Jak prawidłowo zastosować aktualne przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
-ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania ,
-kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – czy pobierać opłatę skarbową?
-czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
-instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”,
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem,
-procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
-procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,
6.Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
-termin i forma zrzeczenia się,
-stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień,
-skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej,
-wykonalność a ostateczność decyzji.
7.Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
-jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia-możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia
o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-okazanie książki kontroli ,
-zakaz ponownej kontroli,
-skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego,
-metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
8.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej – tajemnica przedsiębiorstwa.
9.Jak wydawać zezwolenia w nowym stanie prawnym przy obowiązku limitowania wszystkich zezwoleń.
-nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych,
-możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać , wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
-zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym,
-jak wydawać zezwolenia jednorazowe na festynach?
-jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu,
-jak ustalić prawidłową treść zezwolenia – co z adresem magazynu dystrybucyjnego. – zezwolenia jednorazowe
i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
-decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść aktu- nowe pouczeni ,
-jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść,
-imprezy masowe- jakie zezwolenie wydać,
-zwrot opłat za niewykorzystane zezwolenie – najnowsze orzecznictwo,
-sprzedaż alkoholu przez internet – dylematy prawne.

Prowadząca:  – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca FRDL

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 marca 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2019 roku, ustawa o zarządzie sukcesyjnym a zezwolenia alkoholowe. Aktualne zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce w 2019 roku. Jak skutecznie wydać, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu – porady dla początkujących i zaawansowanych

Marzec 29 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

Program szkolenia:
1.Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia oraz do 2 marca 2019 roku:
-2 marca 2019 r – termin wniesienia 30% opłaty – sobota – jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty,
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę,
-rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty,
2.Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku (wszczęcie postępowania – forma; czynności organu w trakcie postępowania; z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia; prawidłowe ustalenie okresu karencji)
3.Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(sposoby naliczenia zaległych należności; jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia; działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego).
4.Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
-co to są czynności zachowawcze,
-procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
5.Jak prawidłowo zastosować aktualne przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
-ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania ,
-kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – czy pobierać opłatę skarbową?
-czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
-instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”,
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem,
-procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
-procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,
6.Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
-termin i forma zrzeczenia się,
-stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień,
-skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej,
-wykonalność a ostateczność decyzji.
7.Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
-jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia-możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia
o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-okazanie książki kontroli ,
-zakaz ponownej kontroli,
-skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego,
-metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
8.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej – tajemnica przedsiębiorstwa.
9.Jak wydawać zezwolenia w nowym stanie prawnym przy obowiązku limitowania wszystkich zezwoleń.
-nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych,
-możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać , wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
-zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym,
-jak wydawać zezwolenia jednorazowe na festynach?
-jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu,
-jak ustalić prawidłową treść zezwolenia – co z adresem magazynu dystrybucyjnego. – zezwolenia jednorazowe
i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
-decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść aktu- nowe pouczeni ,
-jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść,
-imprezy masowe- jakie zezwolenie wydać,
-zwrot opłat za niewykorzystane zezwolenie – najnowsze orzecznictwo,
-sprzedaż alkoholu przez internet – dylematy prawne.

Prowadząca:  – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca FRDL

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 marca 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 29
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25