Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji

Data szkolenia

15-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.04. wynosi 314,50 zł

Po 10.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast – wydziały środowiska /gospodarki komunalnej/inwestycji, Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych), urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska), członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych

Korzyści:
•Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.).
•Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
•Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in.ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.).
•Dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
•Omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny).

Program:
1.Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).
2.Zmiany organizacyjne-nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta).
3.Własność wód, obowiązki właściciela wód.
4.Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
5.Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA.
6.Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
•decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
•decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości,
•decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych,
•decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód,
•decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234 Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.),
•decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód,
•decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody,
•decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia,
•decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód,
•decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach,
•decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową,
•pozwolenia wodnoprawne po zmianach:
-zmiany dot. kręgu stron postępowania
-wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
-przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
-przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
-ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
-promesa pozwolenia wodnoprawnego
-CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
7.Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
8.Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.
9.Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
10.Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna.
11.Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
12.Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym.
13.Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
14.OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO.

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy – prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener – praktyk, specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Od 2014 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji

Kwiecień 15 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast – wydziały środowiska /gospodarki komunalnej/inwestycji, Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych), urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska), członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych

Korzyści:
•Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.).
•Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
•Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in.ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.).
•Dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
•Omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny).

Program:
1.Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).
2.Zmiany organizacyjne-nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta).
3.Własność wód, obowiązki właściciela wód.
4.Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
5.Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA.
6.Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
•decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
•decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości,
•decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych,
•decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód,
•decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234 Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.),
•decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód,
•decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody,
•decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia,
•decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód,
•decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach,
•decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową,
•pozwolenia wodnoprawne po zmianach:
-zmiany dot. kręgu stron postępowania
-wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
-przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
-przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
-ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
-promesa pozwolenia wodnoprawnego
-CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
7.Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
8.Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.
9.Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
10.Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna.
11.Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
12.Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym.
13.Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
14.OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO.

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy – prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener – praktyk, specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Od 2014 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 15
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25