Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji

Data szkolenia

21-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.02. wynosi 314,50 zł

Po 15.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast – wydziały środowiska /gospodarki komunalnej/inwestycji, Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych), urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska), członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych

Korzyści:
-Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.).
-Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
-Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in.ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.).
-Dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
-Omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny).

Program:
1.Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).
2.Zmiany organizacyjne-nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta).
3.Własność wód, obowiązki właściciela wód.
4.Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
5.Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA.
6.Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
-decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
-decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości,
-decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych,
-decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód,
-decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234 Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.),
-decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód,
-decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody,
-decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia,
-decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód,
-decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach,
-decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową,
-pozwolenia wodnoprawne po zmianach:zmiany dot. kręgu stron postępowania; wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny; przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego; przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego; ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego; promesa pozwolenia wodnoprawnego; CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
7.Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
8.Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.
9.Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
10.Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna.
11.Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
12.Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym.
13.Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
14.OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO.

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy – prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener – praktyk, specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Od 2014 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji

Luty 21 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast – wydziały środowiska /gospodarki komunalnej/inwestycji, Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych), urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska), członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych

Korzyści:
-Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.).
-Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
-Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in.ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.).
-Dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
-Omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny).

Program:
1.Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).
2.Zmiany organizacyjne-nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta).
3.Własność wód, obowiązki właściciela wód.
4.Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
5.Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA.
6.Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
-decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
-decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości,
-decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych,
-decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód,
-decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234 Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.),
-decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód,
-decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody,
-decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia,
-decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód,
-decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach,
-decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową,
-pozwolenia wodnoprawne po zmianach:zmiany dot. kręgu stron postępowania; wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny; przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego; przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego; ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego; promesa pozwolenia wodnoprawnego; CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
7.Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
8.Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.
9.Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
10.Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna.
11.Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
12.Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym.
13.Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
14.OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO.

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy – prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener – praktyk, specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Od 2014 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 21
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25