Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi

Data szkolenia

22 stycznia 2019

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.01. wynosi 314,50 zł

Po 15.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracodawcy , pracownicy działów kadr i płac, sekretarze , przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw.

Korzyści:
– przygotowanie pracodawcy i służb personalnych do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi (ewentualnie ze społeczną inspekcją pracy), poznanie rzeczywistych uprawnień związków zawodowych i sposobów reagowania na nadużycie prawa podmiotowego.
-uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków .
-zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP .
-poznanie praktycznych aspektów prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.
-wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców.
-możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości .

Program:
1.Zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
-Uprawnienia w zakresie zrzeszania członków związku zawodowego (zatrudnionych poza stosunkiem pracy).
-Pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego.
-Nowe zasady w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych.
-Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych dotyczących czynności związkowe.
-Odpowiedzialność prawna pracodawcy i związków zawodowych w zakresie ustawy o związkach zawodowych.
-Nowe zasady dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji niezbędnych do działalności związkowej.
-Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach związkowych.
-Zmiana zasad w zakresie informowania o liczebności związkowców w zakładzie oraz kontrola sądowa związku zawodowego w w/w zakresie.
-Pozostałe zmiany w innych ustawach wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
2.Powstanie związku zawodowego lub rozszerzenie zasięgu działania organizacji międzyzakładowej (Skutki objęcia pracodawcy działaniem zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej; Treść pisma informującego pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej; Status członków nowo powstałego związku zawodowego; Ilość osób niezbędna do powstania legalnie działającego związku zawodowego; Podstawy kwestionowania uprawnień związku zawodowego u pracodawcy).
3.Szczególna ochrona działaczy związkowych przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy (Zasady ustalania liczby osób podlegających ochronie ze względu na funkcję związkową; Podstawy prawne szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy; Sposób wskazania przez związek zawodowy chronionych działaczy związkowych; Treść pisma – zapytania o zgodę na zwolnienie chronionego działacza związkowego; Czy szczególna ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy ma bezwzględne zastosowanie ? Przykłady precedensowych rozstrzygnięć sądów powszechnych i SN; Treść akceptacji związku zawodowego na zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy).
4.Reprezentowanie pracowników związku zawodowego w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (Zapytanie pracodawcy o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy; Zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień (wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) pracowników; Treść pisma zawiadamiającego związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika; Pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy z obowiązkiem współdziałania z organizacją związkową w zakresie indywidualnych spraw ze stosunku pracy (np. odpowiedzialność porządkowa); Pojęcia: uzgodnienia, konsultacji i porozumienia w relacjach ze związkami zawodowymi).
5.Reprezentowanie pracowników w interesach zbiorowych w zakresie stosunku pracy.
6.Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej.
7.Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
8.Przekształcenia własnościowe – łączenie i podział pracodawcy.9.Zasady oraz dobre praktyki prowadzenia negocjacji pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi.

Prowadzący-prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi

22 stycznia 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracodawcy , pracownicy działów kadr i płac, sekretarze , przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw.

Korzyści:
– przygotowanie pracodawcy i służb personalnych do operacyjnego współdziałania ze związkami zawodowymi (ewentualnie ze społeczną inspekcją pracy), poznanie rzeczywistych uprawnień związków zawodowych i sposobów reagowania na nadużycie prawa podmiotowego.
-uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków .
-zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP .
-poznanie praktycznych aspektów prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.
-wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u różnych pracodawców.
-możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości .

Program:
1.Zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
-Uprawnienia w zakresie zrzeszania członków związku zawodowego (zatrudnionych poza stosunkiem pracy).
-Pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego.
-Nowe zasady w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych.
-Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych dotyczących czynności związkowe.
-Odpowiedzialność prawna pracodawcy i związków zawodowych w zakresie ustawy o związkach zawodowych.
-Nowe zasady dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji niezbędnych do działalności związkowej.
-Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach związkowych.
-Zmiana zasad w zakresie informowania o liczebności związkowców w zakładzie oraz kontrola sądowa związku zawodowego w w/w zakresie.
-Pozostałe zmiany w innych ustawach wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz.1608).
2.Powstanie związku zawodowego lub rozszerzenie zasięgu działania organizacji międzyzakładowej (Skutki objęcia pracodawcy działaniem zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej; Treść pisma informującego pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej; Status członków nowo powstałego związku zawodowego; Ilość osób niezbędna do powstania legalnie działającego związku zawodowego; Podstawy kwestionowania uprawnień związku zawodowego u pracodawcy).
3.Szczególna ochrona działaczy związkowych przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy (Zasady ustalania liczby osób podlegających ochronie ze względu na funkcję związkową; Podstawy prawne szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy; Sposób wskazania przez związek zawodowy chronionych działaczy związkowych; Treść pisma – zapytania o zgodę na zwolnienie chronionego działacza związkowego; Czy szczególna ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy ma bezwzględne zastosowanie ? Przykłady precedensowych rozstrzygnięć sądów powszechnych i SN; Treść akceptacji związku zawodowego na zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy).
4.Reprezentowanie pracowników związku zawodowego w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (Zapytanie pracodawcy o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy; Zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień (wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) pracowników; Treść pisma zawiadamiającego związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika; Pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy z obowiązkiem współdziałania z organizacją związkową w zakresie indywidualnych spraw ze stosunku pracy (np. odpowiedzialność porządkowa); Pojęcia: uzgodnienia, konsultacji i porozumienia w relacjach ze związkami zawodowymi).
5.Reprezentowanie pracowników w interesach zbiorowych w zakresie stosunku pracy.
6.Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej.
7.Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
8.Przekształcenia własnościowe – łączenie i podział pracodawcy.9.Zasady oraz dobre praktyki prowadzenia negocjacji pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi.

Prowadzący-prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
22 stycznia 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25