Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (z uwzględnieniem rozporządzenia MRPIPS obowiązującego od 01.01.2019 r.)

Data szkolenia

22-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.03. wynosi 314,50 zł

Po 18.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych

Korzyści:
Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. (nowelizacja Kodeksu pracy + nowe rozporządzenie wykonawcze).
-nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie zmienianych przepisów (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów)
-zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów
-zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO
-wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach i instytucjach
-możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Program:
1.Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
-zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
-zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P
-wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
-nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
-zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
-forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
-warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji
2.Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369)
-ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.
-przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
-szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
-przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
-doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji
-pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
-obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.
3.Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z :
-nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
-urlopami,
-czasem pracy,
-uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską
-bhp,
-badaniami lekarskimi
-odpowiedzialnością materialną,
-podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
-karami porządkowymi
-zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4.Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
5.Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
6.Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (z uwzględnieniem rozporządzenia MRPIPS obowiązującego od 01.01.2019 r.)

Marzec 22 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych

Korzyści:
Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. (nowelizacja Kodeksu pracy + nowe rozporządzenie wykonawcze).
-nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie zmienianych przepisów (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów)
-zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów
-zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO
-wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach i instytucjach
-możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Program:
1.Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
-zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
-zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P
-wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
-nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
-zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
-forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
-warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji
2.Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369)
-ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.
-przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
-szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
-przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
-doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji
-pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
-obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.
3.Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z :
-nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
-urlopami,
-czasem pracy,
-uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską
-bhp,
-badaniami lekarskimi
-odpowiedzialnością materialną,
-podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
-karami porządkowymi
-zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4.Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
5.Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
6.Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 22
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25