Ochrona Danych Osobowych na gruncie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Data szkolenia

26-09-2018

Godzina

08:00 - 17:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.09. wynosi 314,50 zł

Po 19.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Kierownicy i pracownicy jednostek wykonujących zadania sektora publicznego, w tym administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Cel i korzyści:

Przedstawienie prawnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej. Omówienie unijnej nowelizacji regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz jej praktycznych i proceduralnych skutków.
Uzyskanie informacji na pytania: Jakie są nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia? Jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać w myśl RODO ? Jakie zabezpieczenia należy wdrożyć na gruncie Rozporządzenia? Kto jest zobligowany do sporządzenia oceny skutków dla ochrony danych? Co powinna zawierać prawidłowa ocena skutków dla ochrony danych? Jakie są kary za naruszenie ochrony danych osobowych?

Program:
1. Instytucja inspektora ochrony danych osobowych ( DPO ) – obowiązek wyznaczenia DPO w podmiotach publicznych.
a) Co stanie się z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji – przepisy przejściowe.
b) Ustawa o ochronie danych osobowych. Omówienie przyjętych rozwiązań.
c) Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania przez podmioty analizy pozycji DPO, czasu pracy i jego zadań:
– Obowiązkowe wyznaczenie DPO ( inspektora ochrony danych osobowych).
– Wyznaczenie jednego DPO dla wielu podmiotów, zawieranie umów z DPO, rodzaje umów.
– Dostępność i lokalizacja DPO.
– Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe DPO.
– Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych DPO.
– Pozycja DPO.
– Udział DPO we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań DPO.
– Konflikt interesów.
– Zadania DPO (Monitorowanie zgodności z RODO, Rola DPO w ocenie skutków dla ochrony danych).
– Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.

2. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia (art. 12.13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018r. Jakie obowiązki ma ADO a jakie DPO (inspektor ochrony danych)
w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego. Wzory – jak zrealizować obowiązek informacyjny. Konieczność przygotowania klauzul informacyjnych.

3. Rejestr udostępnień.
4. Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą na gruncie rozporządzenia a obowiązki ADO w tym zakresie). Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, czy należy dokonać zmian w dotychczas odbieranych zgodach. Jak powinna wyglądać „zgoda” po 25.05.2018r. Wytyczne Grupy Roboczej 29. Obowiązek weryfikacji zgód.
6. Zabezpieczenia, czy będą zmieniane po 25.05.2018r. Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia. Konieczność przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Analiza Polityk Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.
7. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018r.
8. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ewidencja upoważnień.
9. Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy. Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia.
10. Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych.
11. Privacy by design i Privacy by default i zastosowanie po 25.05.2018r.
12. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę.
13. Powierzenie danych osobowych, co zmienić w obowiązujących umowach. Przykładowe umowy. Obowiązek zweryfikowania obowiązujących umów powierzenia.
14. Rejestr czynności przetwarzania. Rejestr kategorii przetwarzania.
15. Kary za naruszenie ochrony danych osobowych.
16. Dyskusja.

Prowadzący:
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ochrona Danych Osobowych na gruncie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Wrzesień 26 @ 08:00 - 17:00

Adresaci:

Kierownicy i pracownicy jednostek wykonujących zadania sektora publicznego, w tym administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Cel i korzyści:

Przedstawienie prawnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej. Omówienie unijnej nowelizacji regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz jej praktycznych i proceduralnych skutków.
Uzyskanie informacji na pytania: Jakie są nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia? Jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać w myśl RODO ? Jakie zabezpieczenia należy wdrożyć na gruncie Rozporządzenia? Kto jest zobligowany do sporządzenia oceny skutków dla ochrony danych? Co powinna zawierać prawidłowa ocena skutków dla ochrony danych? Jakie są kary za naruszenie ochrony danych osobowych?

Program:
1. Instytucja inspektora ochrony danych osobowych ( DPO ) – obowiązek wyznaczenia DPO w podmiotach publicznych.
a) Co stanie się z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji – przepisy przejściowe.
b) Ustawa o ochronie danych osobowych. Omówienie przyjętych rozwiązań.
c) Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania przez podmioty analizy pozycji DPO, czasu pracy i jego zadań:
– Obowiązkowe wyznaczenie DPO ( inspektora ochrony danych osobowych).
– Wyznaczenie jednego DPO dla wielu podmiotów, zawieranie umów z DPO, rodzaje umów.
– Dostępność i lokalizacja DPO.
– Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe DPO.
– Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych DPO.
– Pozycja DPO.
– Udział DPO we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań DPO.
– Konflikt interesów.
– Zadania DPO (Monitorowanie zgodności z RODO, Rola DPO w ocenie skutków dla ochrony danych).
– Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.

2. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia (art. 12.13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018r. Jakie obowiązki ma ADO a jakie DPO (inspektor ochrony danych)
w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego. Wzory – jak zrealizować obowiązek informacyjny. Konieczność przygotowania klauzul informacyjnych.

3. Rejestr udostępnień.
4. Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą na gruncie rozporządzenia a obowiązki ADO w tym zakresie). Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, czy należy dokonać zmian w dotychczas odbieranych zgodach. Jak powinna wyglądać „zgoda” po 25.05.2018r. Wytyczne Grupy Roboczej 29. Obowiązek weryfikacji zgód.
6. Zabezpieczenia, czy będą zmieniane po 25.05.2018r. Jakie zabezpieczenia wdrażać na gruncie Rozporządzenia. Konieczność przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Analiza Polityk Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.
7. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych powinna obowiązywać po 25.05.2018r.
8. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ewidencja upoważnień.
9. Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy. Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia.
10. Co powinna zawierać Ocena skutków dla ochrony danych.
11. Privacy by design i Privacy by default i zastosowanie po 25.05.2018r.
12. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę.
13. Powierzenie danych osobowych, co zmienić w obowiązujących umowach. Przykładowe umowy. Obowiązek zweryfikowania obowiązujących umów powierzenia.
14. Rejestr czynności przetwarzania. Rejestr kategorii przetwarzania.
15. Kary za naruszenie ochrony danych osobowych.
16. Dyskusja.

Prowadzący:
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 26
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25