Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Start:
6 czerwca 2018 09:00
Koniec:
6 czerwca 2018 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do  pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów  szkół i placówek oświatowych.

Program:
1.   Nowe regulacje prawa unijnego (RODO) w zakresie ochrony danych osobowych, mające bezpośrednie zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych  – wchodzące w życie 25 maja 2018r.

 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • prawa osób, których dane przetwarzamy,
 • administrator danych osobowych,
 • podmiot przetwarzający dane osobowe,
 • podejście oparte na ryzyku.

2.   Podstawowe przesłanki przetwarzania danych osobowych w szkole, w szczególności:

 • podstawa prawna określona w przepisach,
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (warunki wymagane przez RODO dla ważności zgody).

3. Ochrona danych osobowych uczniów, rodziców, pracowników szkoły, darczyńców, osób współpracujących ze szkołą.

4.    Publikacja wizerunku osób na stronach internetowych szkoły.

5.   Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym (centrum usług wspólnych, firmy zewnętrzne dostarczające usługi typu e-dziennik).

6.    Przetwarzanie danych osobowych przez organ prowadzący szkołę.

7.  Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych („DPO” – Data Protection Officer) przez podmioty publiczne dokonujące przetwarzania danych osobowych.

8.   Zadania DPO.

9.   Co dalej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji?

10. Kiedy mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, a kiedy odmawiamy udostępnienia danych?

11.Nadzór nad bezpieczeństwem danych oraz odpowiedzialność administratora danych osobowych – nowe podejście w RODO, oparte na szacowaniu ryzyka.

12.Dokumentacja prowadzona przez szkołę w zakresie  ochrony  przetwarzanych danych osobowych.

13.Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych,

14.Obowiązek prowadzenia rejestru oraz zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.

15.Zagadnienie ochrony danych osobowych w Systemie Informacji Oświatowej, w tym:

 • dostęp do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej przez przeglądarkę internetową,
 • rejestracja osób oraz postępowanie w przypadku braku pozytywnej weryfikacji danych osobowych ze zbiorem PESEL (współpraca z kierownikiem urzędu stanu cywilnego),
 • procedura uzyskiwania, cofania, przedłużania upoważnienia do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
 • przechowywanie danych osobowych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej.

16.Postępowanie z danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach postępowania rekrutacyjnego do szkół.

Prowadząca:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 1 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole