Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji – jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu – informacje dla początkujących i zaawansowanych. Stosowanie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do zezwoleń alkoholowych – wątpliwości interpretacyjne.

Data szkolenia

11-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.09. wynosi 314,50 zł

Po 4.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.
Program szkolenia:
1.Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2019 roku :
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę,
-rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty,
2.Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku :
-wszczęcie postępowania – forma,
-czynności organu w trakcie postępowania,
-z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
-prawidłowe ustalenie okresu karencji,
3.Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
-sposoby naliczenia zaległych należności,
-jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia,
-działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
4.Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
-co to są czynności zachowawcze,
-procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
5.Wydawanie zezwoleń jednorazowych w aktualnym stanie prawnym:
-na festynach,
-na imprezach masowych,
-zasady spożywania alkoholu na terenie festynu,
-procedura wydawania zezwoleń w ogródkach letnich (piwnych).
-zezwolenia jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
6.Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
-ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania ,
-kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – czy pobierać opłatę skarbową?
-czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem,
-procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
-procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,
7.Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
-termin i forma zrzeczenia się ,
-stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
-skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
-wykonalność a ostateczność decyzji .
8.Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców :
-jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia – możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-okazanie książki kontroli ,
-zakaz ponownej kontroli,
-skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego,
-metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływna kontrole oświadczeń .
9.Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu – postępowanie organu.

Prowadząca: – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu
II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy
o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca FRDL

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 6 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji – jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu – informacje dla początkujących i zaawansowanych. Stosowanie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do zezwoleń alkoholowych – wątpliwości interpretacyjne.

Wrzesień 11 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.
Program szkolenia:
1.Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2019 roku :
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę,
-rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty,
2.Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku :
-wszczęcie postępowania – forma,
-czynności organu w trakcie postępowania,
-z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
-prawidłowe ustalenie okresu karencji,
3.Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
-sposoby naliczenia zaległych należności,
-jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia,
-działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
4.Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
-co to są czynności zachowawcze,
-procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
5.Wydawanie zezwoleń jednorazowych w aktualnym stanie prawnym:
-na festynach,
-na imprezach masowych,
-zasady spożywania alkoholu na terenie festynu,
-procedura wydawania zezwoleń w ogródkach letnich (piwnych).
-zezwolenia jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
6.Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
-ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania ,
-kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – czy pobierać opłatę skarbową?
-czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem,
-procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
-procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,
7.Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
-termin i forma zrzeczenia się ,
-stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
-skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
-wykonalność a ostateczność decyzji .
8.Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców :
-jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia – możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-okazanie książki kontroli ,
-zakaz ponownej kontroli,
-skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego,
-metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływna kontrole oświadczeń .
9.Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu – postępowanie organu.

Prowadząca: – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu
II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy
o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca FRDL

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 6 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 11
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25