Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki

« powrót do wydarzeń

Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Start:
10 maja 2018 09:00
Koniec:
10 maja 2018 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia:

Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa odbioru odpadów komunalnych, w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Główny cel szkolenia to przeprowadzenie uczestników przez zagadnienia mające kluczowy wpływ na jakość zamawianej usługi – w tym w szczególności na właściwe przygotowanie postępowania, odpowiednie zdefiniowanie potrzeb zakupowych, określenie kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia. To również przedstawienie zasad wyboru trybu postępowania adekwatnego do specyfiki usługi odbioru odpadów komunalnych, jak również fundamentalnych zasad związanych z oceną ofert i wyboru oferty „faktycznie” najkorzystniejszej. Treść szkolenia uwzględnia również udzielanie zamówień publicznych własnym spółkom na zasadach in-house –poprzez wykorzystanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Omówienie wszystkich aspektów udzielania zamówień w zakresie odbioru odpadów dokonane zostanie na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w tym obszarze przez różne służby kontrolne. To również doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Program:
I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych: równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych, bezstronność i obiektywizm, ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności, pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.
 2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:  planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym, po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych, techniczna strona planowania zamówień publicznych, zarządzanie planem zamówień publicznych.
 3. Szacowanie wartości zamówienia: podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia, określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej, w kontekście odbioru odpadów komunalnych, udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
 4. Opis przedmiotu zamówienia: podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia, jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,  jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia, zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Efektywne kryteria oceny ofert: podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych, cena lub koszt – nowe możliwości, kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia, kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów, mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe, wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium, przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu na odbiór odpadów,
 6. Określenie warunków udziału w postępowaniu: cel formułowania warunków udziału w postępowaniu, proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający, poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.
 7. Dialog techniczny – jak skutecznie skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykonawców jeszcze przed wszczęciem postępowania.

II. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak wybrać efektywny tryb postępowania dla zakupu usług odbioru odpadów:

 1. Zamówienia w formule in-house: kiedy będziemy mogli zlecić odbiór odpadów „naszej” spółce, przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki przy odbiorze odpadów, co należy wiedzieć o udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki, mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house.
 2. Przetarg nieograniczony – ścieżka postępowania: ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zasady ustalania terminu składania ofert, postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ, forma oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert, terminy związania ofertą, procedura otwarcia ofert, wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów, poprawianie omyłek w ofertach, badanie rażąco niskiej ceny, przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, przesłanki odrzucenia oferty, unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.
 3. Pozostałe tryby udzielania zamówień w kontekście zastosowania w przypadku usługi odbioru odpadów.
 4. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne: treść umowy i termin zawarcia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odstąpienie, wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy, kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie, zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp, konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
 5. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole