Oddawanie nieruchomości publicznych do używania. Praktyczne aspekty zawierania i realizacji umów – warsztaty

Data szkolenia

28-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.09. wynosi 314,50 zł

Po 21.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych, którzy realizują czynności związane z przygotowaniem do zbycia oraz zbywaniem lokali z publicznego zasobu nieruchomości.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych problemów związanych z oddawaniem do używania nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, jak również związanych z konstruowaniem postanowień umów oraz ich realizacją w praktyce.
Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie warsztatów, w których uczestnicy będą omawiać postanowienia poszczególnych umów oraz analizować ich ważność, skuteczność, jak też konsekwencje na etapie wykonywania praw i obowiązków stron. Każdy moduł programu szkolenia będzie omówiony w oparciu o wybrany stan faktyczny, lub przykładowe postanowienie umowy, co pozwoli uczestnikom na praktyczną analizę oraz dyskusję nad skutkami wprowadzenia do umowy określonych zapisów.

Program:
Zagadnienia wstępne
-Oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości publicznej jako czynność organu z zakresu gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości – ograniczenia i regulacje szczególne;
-Tryb zawarcia umów o oddanie nieruchomości publicznej do używania. Dopuszczalne prawem kierunki działania organu w przypadku stwierdzenia zainteresowania najmem lub dzierżawą przez więcej niż jednego wnioskodawcę;
-Uchwała generalna o zasadach gospodarowania nieruchomościami a uchwały zezwalające na najem lub dzierżawę bez przetargu – omówienie aktualnej praktyki samorządów w kontekście orzecznictwa sądów administracyjnych;
-Zawieranie umów na czas oznaczony do 3 lat po umowie zawartej na czas do 3 miesięcy. Aneksowanie (przedłużanie) umów do 3 lat i powyżej 3 lat. Omówienie akceptowanych przez organy kontroli kierunków działań w świetle przepisów u.g.n. oraz przepisów kompetencyjnych w ustawach samorządowych.
-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Czy wykaz musi być wywieszony przed podjęciem uchwały zezwalającej na dzierżawę, czy uchwała stanowi warunek publikacji wykazu?
-Poglądy organów kontroli (NIK, RIO) w przedmiocie najmów, dzierżaw oraz użyczania nieruchomości publicznych;
Umowa najmu nieruchomości publicznej
-Istotne postanowienia umowy najmu oraz szczególne postanowienia mowy najmu lokalu;
-Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu oraz rozliczenie nakładów na rzecz najmowaną;
-Najem komunalnego lokalu mieszkalnego oraz jego skutki w zakresie zasad ponoszenia i rozliczenia nakładów
-Wstąpienie w stosunek najmu oraz przedłużenie najmu na czas nieoznaczony – omówienie zasad funkcjonowania instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków właściciela nieruchomości;
Umowa dzierżawy nieruchomości publicznej
-Istotne postanowienia umowy dzierżawy – co odróżnia dzierżawę od najmu, jakie rzeczy właściciel może oddawać w dzierżawę, a jakie w najem?
-Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy dzierżawy oraz rozliczenie nakładów na rzecz dzierżawioną;
Użytkowanie nieruchomości publicznej
-Użytkowanie jako ograniczone prawo rzeczowe – czym się różni oddanie w najem lub dzierżawę od ustanowienia użytkowania nieruchomości publicznej?;
-Rozwiązanie lub ustanie użytkowania nieruchomości publicznej – przesłanki oraz skutki dla właściciela nieruchomości i uprawnionego.
Oddanie nieruchomości publicznej w użyczenie
-Istotne postanowienia umowy użyczenia;
-Zgoda organu stanowiącego na oddanie nieruchomości w użyczenie – czy jest konieczna i czy może zastrzegać warunki użyczenia?
-Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy użyczenia oraz rozliczenia nakładów na przedmiot użyczenia.
Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej
-Bezumowne korzystanie z nieruchomości po ustaniu lub rozwiązaniu umowy – zasady i tryb postępowania właściciela lub zarządcy nieruchomości;
-Objęcie nieruchomości publicznej we władanie bez umowy – skutki oraz dopuszczalne kierunki działania właściciela.
Trwały zarząd nieruchomości publicznej
-Trwały zarząd w systemie gospodarowania nieruchomościami publicznymi – cechy szczególne oraz zakres uprawnień zarządcy w stosunku do nieruchomości;
-Tryb oddawania nieruchomości w trwały zarząd;
-Udostępnianie przez zarządcę nieruchomości osobie trzeciej – zasady wyrażania zgody przez organ właściciela nieruchomości oraz zakres umocowania zarządcy do zawarcia umowy z osobą trzecią;
-Ustanie trwałego zarządu i zasady zwrotu nieruchomości do zasobu.

Prowadzący:
Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Oddawanie nieruchomości publicznych do używania. Praktyczne aspekty zawierania i realizacji umów – warsztaty

Wrzesień 28 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych, którzy realizują czynności związane z przygotowaniem do zbycia oraz zbywaniem lokali z publicznego zasobu nieruchomości.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych problemów związanych z oddawaniem do używania nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, jak również związanych z konstruowaniem postanowień umów oraz ich realizacją w praktyce.
Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie warsztatów, w których uczestnicy będą omawiać postanowienia poszczególnych umów oraz analizować ich ważność, skuteczność, jak też konsekwencje na etapie wykonywania praw i obowiązków stron. Każdy moduł programu szkolenia będzie omówiony w oparciu o wybrany stan faktyczny, lub przykładowe postanowienie umowy, co pozwoli uczestnikom na praktyczną analizę oraz dyskusję nad skutkami wprowadzenia do umowy określonych zapisów.

Program:
Zagadnienia wstępne
-Oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości publicznej jako czynność organu z zakresu gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości – ograniczenia i regulacje szczególne;
-Tryb zawarcia umów o oddanie nieruchomości publicznej do używania. Dopuszczalne prawem kierunki działania organu w przypadku stwierdzenia zainteresowania najmem lub dzierżawą przez więcej niż jednego wnioskodawcę;
-Uchwała generalna o zasadach gospodarowania nieruchomościami a uchwały zezwalające na najem lub dzierżawę bez przetargu – omówienie aktualnej praktyki samorządów w kontekście orzecznictwa sądów administracyjnych;
-Zawieranie umów na czas oznaczony do 3 lat po umowie zawartej na czas do 3 miesięcy. Aneksowanie (przedłużanie) umów do 3 lat i powyżej 3 lat. Omówienie akceptowanych przez organy kontroli kierunków działań w świetle przepisów u.g.n. oraz przepisów kompetencyjnych w ustawach samorządowych.
-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Czy wykaz musi być wywieszony przed podjęciem uchwały zezwalającej na dzierżawę, czy uchwała stanowi warunek publikacji wykazu?
-Poglądy organów kontroli (NIK, RIO) w przedmiocie najmów, dzierżaw oraz użyczania nieruchomości publicznych;
Umowa najmu nieruchomości publicznej
-Istotne postanowienia umowy najmu oraz szczególne postanowienia mowy najmu lokalu;
-Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu oraz rozliczenie nakładów na rzecz najmowaną;
-Najem komunalnego lokalu mieszkalnego oraz jego skutki w zakresie zasad ponoszenia i rozliczenia nakładów
-Wstąpienie w stosunek najmu oraz przedłużenie najmu na czas nieoznaczony – omówienie zasad funkcjonowania instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków właściciela nieruchomości;
Umowa dzierżawy nieruchomości publicznej
-Istotne postanowienia umowy dzierżawy – co odróżnia dzierżawę od najmu, jakie rzeczy właściciel może oddawać w dzierżawę, a jakie w najem?
-Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy dzierżawy oraz rozliczenie nakładów na rzecz dzierżawioną;
Użytkowanie nieruchomości publicznej
-Użytkowanie jako ograniczone prawo rzeczowe – czym się różni oddanie w najem lub dzierżawę od ustanowienia użytkowania nieruchomości publicznej?;
-Rozwiązanie lub ustanie użytkowania nieruchomości publicznej – przesłanki oraz skutki dla właściciela nieruchomości i uprawnionego.
Oddanie nieruchomości publicznej w użyczenie
-Istotne postanowienia umowy użyczenia;
-Zgoda organu stanowiącego na oddanie nieruchomości w użyczenie – czy jest konieczna i czy może zastrzegać warunki użyczenia?
-Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy użyczenia oraz rozliczenia nakładów na przedmiot użyczenia.
Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej
-Bezumowne korzystanie z nieruchomości po ustaniu lub rozwiązaniu umowy – zasady i tryb postępowania właściciela lub zarządcy nieruchomości;
-Objęcie nieruchomości publicznej we władanie bez umowy – skutki oraz dopuszczalne kierunki działania właściciela.
Trwały zarząd nieruchomości publicznej
-Trwały zarząd w systemie gospodarowania nieruchomościami publicznymi – cechy szczególne oraz zakres uprawnień zarządcy w stosunku do nieruchomości;
-Tryb oddawania nieruchomości w trwały zarząd;
-Udostępnianie przez zarządcę nieruchomości osobie trzeciej – zasady wyrażania zgody przez organ właściciela nieruchomości oraz zakres umocowania zarządcy do zawarcia umowy z osobą trzecią;
-Ustanie trwałego zarządu i zasady zwrotu nieruchomości do zasobu.

Prowadzący:
Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 28
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25