Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od 1 lipca 2019 roku (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne)

Data szkolenia

01-07-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.06. wynosi 335,75 zł

Po 25.06. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi: ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich; nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych; wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Program:
I. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:
– przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1) oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”;
– zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny;
– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
– czy wszystkie podmioty (podatnicy) na terenie danej gminy (miasta) są zobowiązane od 1 lipca 2019 r. do złożenia wypełnionych nowych formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).
II. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:
– informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
– deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
– załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
– załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
III. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:
– informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
– deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
IV. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:
– informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia
– załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
– deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
V. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych. VI. Pytania, dyskusja, itp.

Prowadzący: autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, w tym „Komentarza do podatków i opłat samorządowych”, „Komentarza do podatku rolnego i podatku leśnego”, Podatków i opłat samorządowych w pytaniach i odpowiedziach”, “Polityki podatkowej gminy”, “Komentarza do podatku od środków transportowych”, ”Bonów paliwowych dla rolników. Komentarza”, „Postępowania podatkowego w systemie polskiego prawa podatkowego”, „Ulg i zwolnień uznaniowych stosowanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomocy publicznej dla przedsiębiorców”, „Wzorów decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów)”, „Komentarza do ordynacji podatkowej”, „Procedur zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym” oraz „Zaskarżania decyzji podatkowych w Polsce”.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od 1 lipca 2019 roku (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne)

Lipiec 1 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi: ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich; nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych; wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Program:
I. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:
– przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1) oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”;
– zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny;
– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
– czy wszystkie podmioty (podatnicy) na terenie danej gminy (miasta) są zobowiązane od 1 lipca 2019 r. do złożenia wypełnionych nowych formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).
II. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:
– informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
– załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
– deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
– załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
– załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
III. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:
– informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
– deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
IV. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:
– informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia
– załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
– załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
– deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
– załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
V. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych. VI. Pytania, dyskusja, itp.

Prowadzący: autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, w tym „Komentarza do podatków i opłat samorządowych”, „Komentarza do podatku rolnego i podatku leśnego”, Podatków i opłat samorządowych w pytaniach i odpowiedziach”, “Polityki podatkowej gminy”, “Komentarza do podatku od środków transportowych”, ”Bonów paliwowych dla rolników. Komentarza”, „Postępowania podatkowego w systemie polskiego prawa podatkowego”, „Ulg i zwolnień uznaniowych stosowanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomocy publicznej dla przedsiębiorców”, „Wzorów decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów)”, „Komentarza do ordynacji podatkowej”, „Procedur zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym” oraz „Zaskarżania decyzji podatkowych w Polsce”.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 1
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25