Opłata retencyjna po nowelizacji

Data szkolenia

29-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.03. wynosi 314,50 zł

Po 22.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracowników urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właścicieli użytków wodnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
– przedstawienie szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.
– omówienie nowych pojęć ustawowych.
– przedstawienie problematyki sporów o właściwości oraz sporów kompetencyjnych.
– omówienie obowiązków i uprawnień dowodowych stron w świetle nowych przepisów KPA

Program:
I.Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
II.Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
III. Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.
IV.Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– powszechne korzystanie z wód
– zwykłe korzystanie z wód
– szczególne korzystanie z wód
– wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.
V.Usługi wodne.
– Wiadomości ogólne.
– Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
– Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.
– Ogólne omówienie zasad zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz nowelami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r. – jako wprowadzenie do problematyki ustalania opłaty retencyjnej.
– Na czym polega usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
– Pobieranie opłat za odprowadzanie deszczówki kanalizacją deszczową i ogólnospławną
VI.Ustalanie opłaty retencyjnej.
A.Przesłanki ustalenia opłaty.
– Pojęcia: Systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej; Nieruchomości – definicja wieczystoksięgowa, czy funkcjonalna?; robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem; powierzchni biologicznie czynnej
B.Podmioty ponoszące opłatę
C.Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty.
– Opłata retencyjna za drogi.
D.Wysokość opłaty
– Od czego zależy ? Wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna.
– Sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.
E.Postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
– Materiał dowodowy konieczny dla ustalenia opłaty w świetle przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
– Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty (art. 552 ustawy prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu?
– Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 k.p.a.)
F.Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
a)Informacja o wysokości opłaty.
– Forma i konieczne elementy treści informacji.
– Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
b)Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.
– Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
– Procedura rozpatrzenia reklamacji.
– Forma i skutki uznania reklamacji.
– Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
c)Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
– Treść decyzji o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
– Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
– Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
d)Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
G. Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.
H. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
I. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prowadzący:
Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Opłata retencyjna po nowelizacji

Marzec 29 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracowników urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właścicieli użytków wodnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
– przedstawienie szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.
– omówienie nowych pojęć ustawowych.
– przedstawienie problematyki sporów o właściwości oraz sporów kompetencyjnych.
– omówienie obowiązków i uprawnień dowodowych stron w świetle nowych przepisów KPA

Program:
I.Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
II.Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
III. Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.
IV.Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– powszechne korzystanie z wód
– zwykłe korzystanie z wód
– szczególne korzystanie z wód
– wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.
V.Usługi wodne.
– Wiadomości ogólne.
– Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
– Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.
– Ogólne omówienie zasad zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w nowym stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz nowelami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (data wejścia w życie styczeń 2018 r., grudzień 2017 r. – jako wprowadzenie do problematyki ustalania opłaty retencyjnej.
– Na czym polega usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
– Pobieranie opłat za odprowadzanie deszczówki kanalizacją deszczową i ogólnospławną
VI.Ustalanie opłaty retencyjnej.
A.Przesłanki ustalenia opłaty.
– Pojęcia: Systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej; Nieruchomości – definicja wieczystoksięgowa, czy funkcjonalna?; robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem; powierzchni biologicznie czynnej
B.Podmioty ponoszące opłatę
C.Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty.
– Opłata retencyjna za drogi.
D.Wysokość opłaty
– Od czego zależy ? Wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna.
– Sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.
E.Postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
– Materiał dowodowy konieczny dla ustalenia opłaty w świetle przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
– Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty (art. 552 ustawy prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu?
– Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 k.p.a.)
F.Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
a)Informacja o wysokości opłaty.
– Forma i konieczne elementy treści informacji.
– Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
b)Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.
– Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
– Procedura rozpatrzenia reklamacji.
– Forma i skutki uznania reklamacji.
– Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
c)Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
– Treść decyzji o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
– Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
– Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
d)Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.
G. Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.
H. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
I. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prowadzący:
Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Wydział Prawa i Administracji.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 29
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25