Opłata targowa i inne opłaty lokalne

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników wydziałów finansowych w gminach zajmujących się sprawami podatkowymi.

Data:
12 lipca 2018 10:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do skarb­ni­ków, pra­cown­i­ków wydzi­ałów finan­sowych w gmi­nach zaj­mu­ją­cych się sprawa­mi podatkowy­mi.

Korzyści:
Poz­nanie obow­iązu­ją­cych przepisów doty­czą­cych zasad usta­la­nia i poboru opłaty tar­gowej, miejs­cowej, uzdrowiskowej i od posi­ada­nia psów oraz przepisów reg­u­lu­ją­cych ewen­tu­alne wyłączenia i zwol­nienia w tym zakre­sie.

Program:
1.           Zasady określenia stawek opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów.

2.           Terminy płatności opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów.

3.           Zasady ustalania i poboru opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów.

4.           Pojęcia „sprzedaży”, „targowiska” i „budynku” na gruncie opłaty targowej.

5.           Tymczasowy obiekt budowlany a opłata targowa.

6.           Zakres podmiotowy opłaty targowej.

7.           Moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty targowej.

8.           Wyłączenia i zwolnienia od opłaty targowej.

9.           Tymczasowy obiekt budowlany a opłata targowa.

10.       Pobór opłaty targowej przez inkasentów.

11.       Określenie wysokości opłaty targowej w decyzji.

12.       Wyłączenia i zwolnienia od opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

13.       Pobór opłaty miejscowej i uzdrowiskowej przez inkasentów.

14.       Wyłączenia i zwolnienia od opłaty od posiadania psów.

Prowadzący:
Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole